Aktualności

XII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Zarząd województwa podczas sesji
Zarząd województwa podczas sesji Fot. Dorota Kulka

Dwunasta sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się 30 września 2019 r. o godz. 11.00. Podczas sesji zostanie rozpatrzona uchwała dotycząca udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Będzie też omawiana uchwała w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za rok obrotowy 2019 i 2020.

 

Sesja odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego.

 

 

W porządku obrad m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia Programu udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie pożyczek i poręczeń
  • powierzenia powiatowi kartuskiemu wykonania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924G w miejscowości Kiełpino
  • pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 237 i zaliczenia odcinka drogi gminnej 223042G do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej nr 237 na terenie miasta Czersk
  • zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie miasta Gdańska z przeznaczeniem na budowę parkingu wielopoziomowego w ramach inwestycji Budowa Wiaduktu Biskupia Górka"
  • o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest województwo pomorskie
  • Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego

Ponadto, zostanie przedstawiona informacja m.in. o przebiegu wykonania budżetu województwa pomorskiego za I półrocze 2019 roku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka