Aktualności

Wybory do Europarlamentu już 26 maja 2019. Jak i gdzie głosować? [NAJWAŻNIEJSZE ZASADY]

Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybierają 51 europosłów.
Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybierają 51 europosłów. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Głosować w eurowyborach może każdy, kto ukończył 18 lat i jest obywatelem Unii Europejskiej. Polacy mogą głosować zarówno w kraju, jak i za granicą. Jak to zrobić? Poniżej sześć najważniejszych zasad.

 

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

 

1. Kto może głosować?

Prawo głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma każdy obywatel Unii Europejskiej, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat. Głosować mogą osoby posiadające pełnię praw wyborczych (to znaczy osoby, które nie zostały wyrokiem sądu pozbawione praw publicznych, wyrokiem Trybunału Stanu pozbawione praw wyborczych ani ubezwłasnowolnione).

2. Jak głosować w Polsce?

Co do zasady każdy głosuje w miejscu stałego zameldowania i z urzędu jest wpisany na listę obwodowej komisji wyborczej. Nie trzeba się wcześniej nigdzie się zgłaszać.

Jeśli jednak nie mieszkamy w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani lub jesteśmy osobami bezdomnymi, mamy dwie opcje. Możemy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie gminy, w której znajdujemy się na liście wyborców. Wniosek trzeba złożyć do 24 maja 2019 r. pisemnie, faksem lub elektronicznie. Co ważne, zaświadczenia nie trzeba odbierać osobiście – może zrobić to za nas osoba, którą pisemnie do tego upoważnimy. Takie zaświadczenie pozwala nam głosować w dowolnym obwodzie w kraju lub za granicą.

Druga możliwość to dopisanie się do listy wyborców w gminie, w której mieszkamy lub będziemy przebywać w czasie wyborów – wniosek musimy złożyć w urzędzie gminy najpóźniej do 21 maja 2019 r. Co musi zawierać wniosek? Imiona, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, imię ojca, adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców) oraz adres, pod którym czasowo przebywamy.

Pełna lista lokali wyborczych dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

 

3. Jak głosować za granicą?

Jeśli mieszkamy w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej i tam chcemy głosować, mamy do wyboru dwie możliwości: głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce albo wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju. Albo-albo. Głosować można tylko raz!

Wyborca może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców, które sporządza właściwy terytorialnie konsul. Musimy mieć ważny dowód osobisty lub paszport i złożyć odpowiedni wniosek do konsula (lista polskich placówek za granicą na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Wniosek można złożyć pisemnie, telefonicznie, elektronicznie lub faksem. W dokumencie koniecznie trzeba zawrzeć informacje: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego (także miejsce i datę jego wydania) oraz miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą). Termin? Najpóźniej w 3. dniu przed wyborami.

Jeżeli chcemy głosować na kandydatów zgłoszonych w miejscu, w którym mieszkamy, należy dostawać się do miejscowego prawa głosowania. Więcej szczegółów na stronie Unii Europejskiej.

Może być też tak, że chcemy głosować, ale mieszkamy poza granicami Unii Europejskiej. Obwody głosowania tworzy się dla obywateli polskich przebywających za granicą, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu. Informację na temat utworzenia obwodów głosowania za granicą podają konsulowie najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów. Szczegóły w placówkach polskich za granicą, których listę znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

4. Głosowanie przez pełnomocnika – dla kogo?

Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat.

Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika należy złożyć do 17 maja 2019 r. do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Akt pełnomocnictwa może być wydany osobie, która jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

5. Głosowanie korespondencyjne

Drugą opcją dla osób niepełnosprawnych jest głosowanie korespondencyjne. Prawo do tego rodzaju głosowania mają wyłącznie niepełnosprawni o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (prawo to dotyczy wyłącznie osób głosujących w stałych obwodowych komisjach wyborczych na terytorium Polski).

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca musi zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15. dnia przed datą wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje (nie później niż 7 dni przed dniem wyborów) pakiet wyborczy. Po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja. Następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, które otrzymał w pakiecie wyborczym. Całość przesyła do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

 

6. Jak skreślać?

Pamiętaj, by do lokalu wyborczego zabrać ze sobą dokument potwierdzający prawo do głosowania. Może być to ważny dowód osobisty lub paszport.

W eurowyborach głosujemy tylko na jedną listę kandydatów, stawiając krzyżyk (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) przy nazwisku osoby, którą chcemy poprzeć. Jeśli postawimy krzyżyk przy więcej niż jednym kandydacie z tej samej listy, głosowanie będzie ważne (nasz głos otrzyma osoba najwyżej na liście). Jeśli natomiast skreślimy nazwiska kilku osób z różnych list, głos będzie nieważny.

Zobacz więcej na stronie Wybory Europejskie.

 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, czyli części terytorium, na jaką dzieli się państwo w czasie trwania wyborów w celu stworzenia jednakowych list wyborczych dla danego terenu, z których wybiera się przedstawicieli.

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5 proc. Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybierają 51 europosłów. Jeśli natomiast do czasu wyborów Wielka Brytania opuści Unię Europejską, Polacy będą wybierać 52 dwóch przedstawicieli do europarlamentu.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka