Aktualności

Wspólny bilet na Pomorzu w 2020 r.

Sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie budowy wspólnego systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej
Sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie budowy wspólnego systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej. Fot. Sławomir Lewandowski

W 2020 r. na terenie województwa pomorskiego osoby korzystające ze środków komunikacji zbiorowej pojadą na podstawie jednego wspólnego biletu. To efekt rozpoczynającego się 4 stycznia 2017 r. z inicjatywy władz województwa pomorskiego programu, dzięki któremu powstanie regionalny, ujednolicony system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, a także przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Tczew, Starogard Gdański, Słupsk, Chojnice, Ustka, Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. oraz  Przewozów Regionalnych Sp. z o.o., uroczyście podpisali list intencyjny w tej sprawie.

Wdrożenie programu nastąpi do 30 czerwca 2020 r., a jego szacowany całkowity koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot na wyposażenie autobusów przewoźników prywatnych). Budżet programu został określony na postawie wstępnych wywiadów rynkowych, a więc jego wartość może się zmienić w ostatecznym trybie udzielenia zamówienia publicznego. Założono, iż poziom dofinansowania ze środków zagranicznych wyniesie 85 proc.

- Regionalny system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej jest jednym z elementów szerszej polityki promowania publicznego transportu zbiorowego w regionie – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Wdrożenie w województwie pomorskim wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników systemu jest kolejnym, można wręcz powiedzieć, że ostatecznym krokiem do uproszczenia sposobu uiszczania opłat za przejazd komunikacją zbiorową w regionie, a w szczególności aglomeracji trójmiejskiej.

Jednym z elementów polityki zwiększania atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego było wybudowanie przez samorząd województwa pomorskiego całkowicie nowej linii kolejowej – Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (pierwszej linii kolejowej wybudowanej w Polsce po roku 1989), łączącej Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym oraz tzw. korytarzem kościerskim. Towarzyszące temu inwestycje miast w infrastrukturę dojazdową oraz tabor w komunikacji miejskiej, powodują, iż wspólny cel samorządów staje się realny. 

- Jeszcze wiele pozostaje do zrobienia – mówi Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Obecnie, przy wykorzystaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, planowane są inwestycje dotyczące węzłów transportowych na terenie gmin Obszaru Metropolitalnego oraz Miejskich Obszarów Funkcjonalnych województwa. Jednocześnie chcemy pozyskać środki ujęte w tzw. programach krajowych, na jakże ważne dla rozwoju województwa: zakup taboru kolejowego, elektryfikację linii PKM oraz dalszą modernizację podstawowej sieci linii kolejowych.

Pociąg jadący po linii PKM oraz autobus komunikacji miejskiej pod wiaduktem prz ul. Słowackiego w Gdańsku. Fot. Sławomir Lewandowski

W 2020 r. pasażerowie mają korzystać z jednolitego systemu poboru opłat za podróż różnymi srodkami transportu publicznego. Fot. Sławomir Lewandowski

Naczelnym celem uruchamianego programu jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej.

W konsekwencji zintegrowania poszczególnych podsystemów transportu, zarządzanych przez organizatorów wszystkich szczebli (województwo, powiaty i gminy), oczekiwane jest zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców. Zakłada się, iż wprowadzenie systemu jednolitych, prostych płatności za przejazdy jednorazowe oraz bilety okresowe podniesie standard korzystania ze środków transportu publicznego i zwiększy ich wykorzystanie.

Niestety istniejący system transportu zbiorowego w województwie pomorskim, choć coraz nowocześniejszy i rozbudowany, wciąż nie spełnia oczekiwań podróżnych. Pasażerowie nie mają zapewnionej możliwości racjonalnego wyboru trasy przejazdu i środka transportu, choć na obszarze województwa pomorskiego funkcjonuje ponad 2500 linii transportu zbiorowego (różnych organizatorów) oraz ok. 90 wojewódzkich relacji kolejowych.

Dlatego program zakłada następujące cele:  

 • uproszczenie procedur zakupu biletów jednorazowych, okresowych, łączonych w komunikacji pasażerskiej;
 • niskokosztowe zwiększenie sieci i kanałów dystrybucji wszystkich rodzajów biletów;
 • wprowadzenie pełnej możliwości precyzyjnego rozliczania przychodów z opłat pomiędzy poszczególnych organizatorów, operatorów i przewoźników;
 • umożliwienie pozyskiwania danych dotyczących przewozów przydatnych dla organizatorów, m.in. na temat potoków pasażerskich, położenia pojazdów w danej chwili itd.;
 • wprowadzenie zintegrowanej informacji pasażerskiej, dostępnej na całym obszarze objętym integracją.

Dzięki wprowadzeniu systemu pasażerowie uzyskają możliwość realizowania podróży na podstawie jednolitego, zintegrowanego biletu elektronicznego – w dowolnych relacjach i przy wykorzystaniu środków transportu dowolnych przewoźników. Podstawowym wymogiem stawianym projektowanemu systemowi jest to, by był on w pełni otwarty na niskokosztowe łączenie z systemami zewnętrznymi (funkcjonującymi lub obecnie wdrażanymi u partnerów zagranicznych) oraz na włączenie do niego wszystkich organizatorów/emitentów biletów w regionie.

Pasażerowie będą mogli płacić za przejazd w różny sposób (u wszystkich organizatorów i przewoźników):

 • za pomocą urządzenia mobilnego (smartfon);
 • gotówką – w automatach na peronach i węzłach integracyjnych – wydruk biletu z kodem kreskowym lub QR;
 • kartą płatniczą (bankową kartą zbliżeniową);
 • kartą dedykowaną (zbliżeniową).

Pasażer będzie miał możliwość optymalizowania opłat za przejazd (dobór najdogodniejszej taryfy w celu zmniejszenia opłaty ponoszonej przez pasażera).

Inne udogodnienia dla pasażerów:

 • informacja pasażerska zintegrowana dla województwa pomorskiego – pasażer komunikacji publicznej w będzie miał dostęp do regionalnej informacji pasażerskiej wszystkich organizatorów transportu publicznego i przewoźników w regionie wraz z możliwością planowania oraz optymalizacji taryfowej podróży,
 • planer podróży, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • oferowanie produktów turystycznych komercyjnych (np. łączone opłaty za przejazd i usługi turystyczne).

 

Zobacz: List intencyjny zawarty pomiędzy partnerami programu Wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej", Gdańsk, 4 stycznia 2017 r.

view szablon artykułu