Aktualności

Weryfikacja regionalnego systemu obszarów chronionych

Wdzydzki Park Krajobrazowy z lotu ptaka
Wdzydzki Park Krajobrazowy. Fot. archiwum WPK

Z inicjatywy marszałka województwa pomorskiego 7 listopada 2016 r. w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się „Seminarium organizacyjne dotyczące weryfikacji regionalnego systemu obszarów chronionych w województwie pomorskim – parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu".

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów gminnych oraz mając na uwadze potrzebę realnej ochrony cennych krajobrazowo obszarów przy jednoczesnym ograniczaniu nadmiernej i zbytecznej ochrony obszarów pozbawionych wybitnych walorów krajobrazowych, samorząd województwa rozpoczął weryfikację regionalnego systemu obszarów chronionych województwa pomorskiego.

Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu to wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody, które są bardzo istotnym elementem systemu obszarów chronionych w kraju. Obejmują one tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych (urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy, bogactwo jezior i rzek, brzeg morski, szata roślinna), które są jednocześnie terenami użytkowanymi przez człowieka.

Obszary te, w granicach obecnego województwa zostały utworzone w latach 1978- 1994 w oparciu o obowiązujące wtedy ustawy. W okresie ponad trzydziestoletniego funkcjonowania tych obszarów, silna presja na środowisko spowodowała utratę wielu walorów i przekształcenie wielu miejsc w granicach tych form ochrony przyrody, w szczególności obszarów chronionego krajobrazu. Jednocześnie bardzo często w ich sąsiedztwie znajdują się wciąż zachowane ekosystemy naturalne, tworzące w strukturze krajobrazowej ciągi ekologiczne, ale nie objęte żadną formą ochrony

Celem podjętych prac będzie zaproponowanie optymalnej struktury przestrzennej obszarów chronionych w województwie z uwzględnieniem zmian przebiegu granic obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych oraz ustaleń „Koncepcji sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego".

Chodzi o to, aby w oparciu o prawne formy ochrony przyrody ukształtować spójną strukturę powiązań ekologicznych regionu, ograniczając jednocześnie nadmierną i zbyteczną ochronę obszarów pozbawionych wybitnych walorów krajobrazowych. Prace te będą ponadto połączone z pracami nad sporządzeniem audytu krajobrazowego, którego obowiązek wykonania nałożyła na Zarząd Województwa znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na spotkaniu z przedstawicielami gmin i powiatów, w granicach których znajdują się parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu, zaprezentowano genezę regionalnego systemu obszarów chronionych w województwie pomorskim, koncepcję prac nad weryfikacją obszarów chronionych oraz sporządzeniem planów ochrony dla parków krajobrazowych, a także założenia procesu konsultacyjnego z gminami.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Opłaty środowiskowe i statystyka