Aktualności

W trosce o czyste powietrze – pomogą miliony z Unii

Uroczystość podpisania umów na projekty dotyczące efektywności energetycznej
Uroczystość podpisania umów na projekty dotyczące efektywności energetycznej. Fot. Sławomir Lewandowski

Blisko 50 mln zł dofinansowania na projekty dotyczące efektywności energetycznej trafi do dziewięciu beneficjentów z województwa pomorskiego. Dzięki unijnym środkom uda się zmniejszyć roczne zużycie energii, a także obniżyć emisję gazów cieplarnianych. Podpisanie umów w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem marszałków Wiesława Byczkowskiego i Ryszarda Świlskiego, odbyło się 13 stycznia 2017 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego.

 

Pieniądze wesprą projekty z powiatu kartuskiego i puckiego, gmin: Puck, Dziemiany, Ryjewo, Kwidzyn, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Łebie, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej oraz Diecezji Pelplińskiej. Wartość wszystkich 9 projektów to ponad 65 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi niemal 50 mln zł.

- Łącznie w ramach osi 10. Energia RPO WP 2014-2020 na efektywność energetyczną i OZE przeznaczono ok. 939 mln zł, zakontraktowano już 34 projekty, dofinansowując je kwotą 271 mln zł – mówił wicemarszałek województwa Wiesław Byczkowski.  – Na etapie weryfikacji jest kolejnych 26 projektów ze wsparciem unijnym w wysokości 111 mln zł.

– Chcemy dalej wspierać te działania, bo wiemy, że są one ważne dla poprawy ochrony środowiska, w tym jakości powietrza w regionie. O smogu i zanieczyszczeniach w naszym kraju w ostatnich dniach mówiono wiele. W województwie pomorskim, dzięki konsekwentnie realizowanym od lat zadaniom, udaje się tego problemu uniknąć – dodał wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

- Dzięki decyzjom Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwalono „Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 (…)", który ma na celu przywrócenie standardów jakości powietrza, poprawę komfortu życia i zdrowia mieszkańców – mówiła Danuta Grodzicka-Kozak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zgodnie z podpisanymi w piątek umowami w ramach Poddziałania 10.1.1. – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020 realizowane będą wyłącznie projekty wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2020.

Strategia zakłada modernizację energetyczną 230 budynków na obszarze metropolitarnym (do 2023 roku). Spośród wybranych przez Zarząd Województwa Pomorskiego w tym Poddziałaniu trzech projektów, największe dofinansowanie – 9,6 mln zł – otrzymał powiat pucki za projekt pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego" o wartości ok. 14,5 mln zł. 

- Dzięki wybranym przez Zarząd Województwa projektom uda się zmodernizować energetycznie budynki użyteczności publicznej, wykorzystując instalacje OZE, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie indywidualnego pomiaru zużycia ciepła. Zakres wszystkich prac musi wynikać z analizy możliwych rozwiązań w ramach sporządzanego audytu energetycznego – dodał wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

W ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020 przewiduje się głęboką modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE, wymiany źródeł ciepła (w tym indywidualnych) i zastosowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła. 

Najwyższe dofinansowanie w tym Poddziałaniu otrzyma projekt Diecezji Pelplińskiej pn. ,,Efektywność energetyczna obszaru Pomnik Historii w Pelplinie: etap 2'' o wartości ok. 32,4 mln zł. Przyznane dofinansowanie to blisko 27,1 mln zł. Projekt, który zostanie zrealizowany do lipca 2020 r., dotyczy termomodernizacji czterech budynków wchodzących w skład zespołu pocystersko-katedralnego w Pelplinie.

Chodzi o poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej znajdujących się na obszarze Pomnik Historii w Pelplinie. Projekt dotyczy realizacji drugiego etapu termomodernizacji. Zaplanowano kompleksowe prace (głęboka termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, zastosowanie kogeneracji, monitorowanie energii) aż w czterech obiektach. A także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – przewidziano zastosowanie pompy ciepła w jednej nowej kotłowni.

Beneficjentami projektu będą: lokalna społeczność Pelplina, użytkownicy budynków oraz właściciel budynków. W efekcie planowane jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 6 983 934,00 kWh/rok, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 736,40 ton równoważnika CO2.

Uroczystość połączona była z przedstawieniem informacji o realizowanych zadaniach samorządu województwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, mających na celu poprawę jakości powietrza w naszym regionie.

Zobacz: Lista projektów 

 

Uroczystość podpisania umów na projekty dotyczące efektywności energetycznej
Uroczystość podpisania umów na projekty dotyczące efektywności energetycznej. Fot. Sławomir Lewandowski

view szablon artykułu