Aktualności

V Forum Pomorskiej Edukacji

Marszałek Mieczysław Struk podczas inauguracji V Forum Pomorskiej Edukacji
Marszałek Mieczysław Struk podczas inauguracji V Forum Pomorskiej Edukacji. Fot. Sławomir Lewandowski

„My – Obywatele. Pomorski Model Edukacji Obywatelskiej" to hasło V Forum Pomorskiej Edukacji. 9 listopada 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku uczestnicy dyskutują o tak cenionych na Pomorzu wartościach uniwersalnych: regionalności, wielokulturowości i obywatelstwie. Również podczas forum marszałek Mieczysław Struk podpisze ze wszystkimi powiatami umowy o wartości 362 mln zł na projekty wsparcia szkolnictwa zawodowego w regionie. Na koniec spotkania po raz pierwszy w historii samorządu przyznany zostanie tytuł Nauczyciela Pomorza.

- To wielki dzień nie tylko dla pomorskich szkół zawodowych, ale i dla całej pomorskiej oświaty – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Mądre ułożenie sieci pomorskich szkół zawodowych, powiązanie kształcenia z potrzebami rynku pracy, trwała współpraca szkół zawodowych z pracodawcami, to warunki niezbędne do budowania na Pomorzu nowoczesnej gospodarki, do pozyskania krajowych i zagranicznych inwestorów, do poprawy jakości życia.

Organizowane od 2012 r. Forum Pomorskiej Edukacji to  inicjatywa marszałka Mieczysława Struka. Jest ono odpowiedzią na zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 zobowiązanie samorządu do uruchomienia sieci dialogu edukacyjnego w regionie. Nadrzędną ideą Forum jest aktywizowanie środowisk zainteresowanych jakością pomorskiej edukacji oraz inicjowanie systemowych i komplementarnych działań w tej dziedzinie. Wypracowane wnioski znajdują potem odzwierciedlenie w regionalnej i lokalnych politykach edukacyjnych.

Temat tegorocznego Forum – „My – Obywatele. Pomorski Model Edukacji Obywatelskiej" – nie jest przypadkowy, bowiem Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. Uczestnicy spotkania dyskutują o wartościach uniwersalnych, które na Pomorzu są szczególnie cenione i wiążą się z ideą regionalności, wielokulturowości i obywatelstwem. Tegoroczne Forum poprzedzone było spotkaniami w czterech subregionach województwa, podczas których prezentowano dobre praktyki edukacji regionalnej i obywatelskiej.

V Forum Pomorskiej Edukacji to również okazja do dwóch innych ważnych dla Pomorza wydarzeń. Pierwsze z nich – podpisanie umów na dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, to wynik realizacji przez samorząd województwa pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego dotyczącego szkolnictwa zawodowego.

Przygotowanie projektów przez organy prowadzące (wszystkie powiaty województwa, dwa organy niepubliczne i samorząd województwa pomorskiego) poprzedzone było unikalnym w skali kraju procesem angażującym nie tylko te organy, ale i pracodawców oraz instytucje rynku pracy. W efekcie powstały opracowane w ścisłym partnerstwie z pracodawcami koncepcje rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zaowocuje to podniesieniem jakości tego szkolnictwa oraz poszerzeniem oferty kształcenia ustawicznego, a także umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii i usług cyfrowych. Wartość przedsięwzięcia wynosi 362 mln zł, z czego dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków RPO WP 2014-2020 to niespełna 300 mln zł.

- W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rozwój szkolnictwa zawodowego zostały zaplanowane naprawdę duże środki: ponad 25 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 51,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – To największa w kraju kwota, która ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu branż kluczowych dla rozwoju Pomorza. Dzisiejsze umowy o dofinansowaniu projektów zintegrowanych dotyczą działań, które zmienią obraz pomorskiego szkolnictwa zawodowego. Środki trafią do wszystkich pomorskich powiatów oraz do szkół prowadzonych przez pomorskie rzemiosło, a także do szkół prowadzonych przez samorząd województwa pomorskiego.

Także podczas Forum marszałek województwa uhonoruje zwycięzcę organizowanego po raz pierwszy konkursu „Nauczyciel Pomorza Roku 2016". Jego celem jest uhonorowanie nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, którzy, wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny – intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego na Pomorzu.

V Forum Pomorskiej Edukacji zakończy wręczenie nagród w organizowanym przez „Dziennik Bałtycki" plebiscycie „Nauczyciel na medal 2016".

 

 

Zobacz również:
Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – finansowane z EFRR. Podziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej – finansowane z EFS
 

view szablon artykułu