Aktualności

Szybki Internet, e-administracja i e-integracja

$image_alt
Fot. Rafał Baranowski

19 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja, na której ministrowie Michał Boni i Paweł Orłowski przedstawili założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

W konferencji wzięło udział ok. 140 osób. Zebranych przywitał wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski, który przedstawił wybrane oczekiwania samorządu województwa pomorskiego wobec programu.
 
– Z punktu widzenia mieszkańców regionów bardzo istotna jest odpowiedź na pytanie, czy samorządy województw będą miały rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie krajowego programu Polski Cyfrowej, w szczególności w zakresie rozbudowy regionalnej sieci szerokopasmowej – podkreślił wicemarszałek Byczkowski.
 
Program Cyfrowa Polska ma być jednym z narzędzi realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego. Interwencja państwa do 2020 roku ma dotyczyć głownie sieci dostępowych na tych obszarach, gdzie nie ma zainteresowania rynku. Beneficjentami będą głównie operatorzy telekomunikacyjni.
 
Założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przybliżył minister Michał Boni. – Filarami cyfryzacji w Polsce powinny być: zwiększenie dostępności do Internetu, zwiększenie potrzeby jego używania oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa – stwierdził Boni. 
 
Zapotrzebowanie na Internet minister chce podnieść dzięki udostępnianiu nowych usług publicznych czy realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Minister liczy też na zmiany prawne, które umożliwią stosowanie e-administracji w szerokim zakresie. Duże zainteresowanie potencjalnych użytkowników budzą także – stopniowo  udostępniane w formie cyfrowej – zasoby wiedzy, edukacji i dziedzictwa kulturowego.
 
Minister Boni przekonywał, że Polska Cyfrowa będzie rozwijać kompetencje, które wiążą się z uczestnictwem w rzeczywistości: – To te, które mają cywilizacyjny charakter, to te, które są nabywane często poza instytucjami o charakterze edukacyjnym, a są nam potrzebne do życia obywatelskiego, do życia publicznego, do uczestniczenia w nowych formach biznesu.
 
Natomiast minister Paweł Orłowski podkreślił, że celem programu Polska Cyfrowa jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia obywateli, podwyższenia sprawności państwa oraz rozwoju konkurencyjności gospodarki. W swojej prezentacji przedstawił potrzeby uzasadniające wprowadzenie programu, a także dokładnie omówił zawartość poszczególnych osi tematycznych oraz mechanizmy koordynacji i komplementarności z Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2014-20.
   

* * *

Program Operacyjny Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 ma zapewnić dofinansowanie projektów, których celem jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania programu mają koncentrować się na trzech dziedzinach: powszechnym dostępie do szybkiego Internetu, e-administracji i otwartym rządzie oraz na e-integracji grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnieniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
W zakresie sieci szerokopasmowych w latach 2014-2020 utworzona zostanie przede wszystkim sieć dostępowa, umożliwiająca wykorzystanie efektów budowy w latach 2007-2013 sieci szkieletowo-dystrybucyjnych. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej: zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbit/s, a znacznej części – co najmniej 100 Mbit/s.
 
W części dotyczącej e-administracji nadal rozwijane będą nowoczesne usługi świadczone drogą elektroniczną na poziomie administracji rządowej (m.in. platforma e-PUAP). Zwiększą się też zasoby publiczne poddane digitalizacji.
 
Ostatnia część programu dotyczy e-integracji, którą którą mają zostać objęte głównie osoby nieaktywne na rynku pracy, a więc osoby starsze (50+), emeryci, renciści i niepełnosprawni. Dodatkowo realizowane będą kampanie promujące zalety i korzyści z korzystania z Internetu i TIK.
 
Na realizację Polski Cyfrowej rząd planuje przeznaczyć 1,97 mld euro. Odbiorcami zaś będą m.in.: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa.
 

Pliki do pobrania:

 

Tomasz Dmitruk

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka