Aktualności

Szansa na modernizację baz danych pomorskiej geodezji

$image_alt
[Fot. Sławomir Lewandowski]

O możliwościach pozyskania środków unijnych na realizację priorytetowych działań służby geodezyjnej i kartograficznej rozmawiał 7 marca br. wicemarszałek Wiesław Byczkowski z Głównym Geodetą Kraju Kazimierzem Bujakowskim, wiceprezydentem Gdyni Bogusławem Stasiakiem oraz z Romualdem Nowakiem, Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Celem spotkania było omówienie szans na pozyskanie środków europejskich, z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020 na realizację zadań, określonych przez Głównego Geodetę Kraju, dotyczących m.in. przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wdrożenia przepisów rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) oraz wdrożenia przepisów rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 

Główny Geodeta Kraju przedstawił priorytetowe zadania, wynikające z dokumentów rządowych, jakie są postawione polskiej geodezji w perspektywie kilka najbliższych lat, do których należy w szczególności zaliczyć zbudowanie kilku systemów geoinformatycznych, które mają zasadnicze znaczenie w gospodarczym rozwoju kraju. 

Zintegrowany System Informacji i Nieruchomościach (ZSIN) jest projektem obejmującym bazę danych ewidencji gruntów i budynków w powiązaniu z bazą ksiąg wieczystych przy współdziałaniu z rejestrami PESEL, REGON czy TERYT. System ten ma być zasilony danymi pochodzącymi z ewidencji gruntów i budynków. O jego jakości w głównej mierze świadczyć będą informacje z tej bazy danych, a więc muszą być one zweryfikowane, wiarygodne i spójne. W tym celu należy przeprowadzić stosowne prace polegające na modernizacji ewidencji gruntów na szczeblu powiatowym, które będą procesem długotrwałym i pracochłonnym, ale niezbędnym. Jakość tych danych bezpośrednio wpłynie na jakość ZSIN-u, który ma usprawnić dostęp do informacji zarówno dla obywateli, mieszkańców danego regionu, jak i dla inwestorów. 

- Z uwagi na ogromną pracę, którą należy wykonać i biorąc pod uwagę wysokie koszty, jakie zostaną poniesione na ich realizację, zasadne jest skoordynowanie prac mających na celu zarówno pozyskanie funduszy oraz opracowanie warunków technicznych dla prac modernizacyjnych – mówił Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju. - Ponieważ zakres prac modernizacyjnych w regionie będzie zbliżony, zasadne jest porozumienie powiatów województwa w celu wspólnego wystąpienia i pozyskania środków unijnych na realizację takiego projektu. 

Zdaniem wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego w chwili obecnej Regionalny Program Operacyjny nie posiada już stosownych rezerw na dofinansowanie realizacji takiego projektu, ale perspektywa finansowa 2014-2020 daje takie możliwości, ale należy rozważyć szerokie źródła finansowania, zarówno ze środków samorządowych, jak i z centralnych. 

- Wspólne wystąpienie powiatów, związanych jednym szerokim porozumieniem, których działanie posiadałoby merytoryczne wsparcie GGK i Wojewody, o dofinansowanie projektu i ujęcie takich działań w RPO, nie miało do dnia dzisiejszego miejsca – mówił wicemarszałek Byczkowski. - Ze względu na kilkuletni harmonogram realizacji tak ambitnego projektu wszystkie działania muszą być skoordynowane i uzgodnione z GUGiK-em i WINGiK-em przy współpracy z Urzędem Marszałkowski, aby efekt był zbieżny z oczekiwanym przez wszystkie podmioty. Projekt pochłonie duże nakłady finansowe i olbrzymi wkład pracy, w związku z czym konieczny jest aktywny udział całej służby geodezyjnej i kartograficznej, poczynając od Głównego Geodety Kraju i Pomorskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, a kończąc na wojewódzkiej i powiatowej samorządowej administracji geodezyjnej. 

W zgodnej opinii wszystkich zebranych zasadnicze znaczenie w realizacji takiego wieloletniego projektu ma zabezpieczenie w budżetach jednostek „wkładu własnego". Zdaniem Głównego Geodety Kraju wpływy z tytułu udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinny je zabezpieczyć. Romuald Nowak, Pomorski WINGiK poinformował, że wojewoda pomorski wystąpił do starostów z zapytaniem o chęć przystąpienia do takiego projektu i jednocześnie zaprosił do udziału w dniu 19 marca b.r. w spotkaniu na ten temat w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślili, że powiaty muszą wystąpić do marszałka województwa pomorskiego o ujęcie w/w zadań z zakresu geodezji w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.

 

Krystian Kaczmarek
Tomasz Jewsienia

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka