Aktualności

Stypendia marszałka dla zdolnych uczniów

$image_alt

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendiów marszałka województwa pomorskiego na rok szkolny 2014/2015 w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.
W celu sporządzenia wniosku o przyznanie stypendium należy skorzystać z elektronicznego formularza wniosków w generatorze udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 
Formularz zawiera 6 części:
 • Część I – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu
 • Cześć II – Weryfikacja warunków przyznania stypendium
 • Część III – Dane wnioskującej szkoły
 • Część IV – Dane ucznia
 • Potwierdzenie danych zawartych we wniosku
 • Przypomnienie
 
Wypełniony wniosek powinien zawierać:
A.     dane ucznia, tj.:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres do korespondencji;
 4. data urodzenia;
 5. PESEL;
 6. telefon kontaktowy;
 7. adres poczty elektronicznej;
 8. województwo;
 9. powiat;
 10. gmina;
 11. nazwa, adres i typ szkoły oraz klasa, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek.
 
B.     informacje potwierdzające osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek o przyznanie pomocy, dotyczące:
 1. uzyskanej średniej ocen;
 2. osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach (w tym nazwa imprezy, nazwa organizatora, uzyskany tytuł, nr zaświadczenia).
 
C.     informacje potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, tj.:
 1. realizacji indywidualnego programu lub toku nauki;
 2. posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 3. posiadanie zameldowania na terenach wiejskich;
 4. zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły (zwięzły opis);
 5. uczestnictwo w wolontariacie lub współpraca z organizacjami pożytku publicznego (zwięzły opis).
 
Prosimy o wcześniejsze przygotowanie wyżej wskazanych danych.
 
Tryb złożenia wniosku:
 1. po poprawnym wypełnieniu formularza należy wygenerować wniosek do wydruku, zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu oraz przesłać formularz wykorzystując przycisk „WYŚLIJ" – czynność ta spowoduje zapisanie wniosku w bazie uczniów ubiegających się o stypendium;
 2. wydrukowany wniosek powinien zostać opatrzony pieczęcią szkoły (w lewym górnym rogu) oraz pieczęcią i podpisem Wnioskodawcy, tj. dyrektora lub upoważnionego przez dyrektora pracownika szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014 lub będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku;
 3. pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia podpisuje Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu;
 4. wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od 25 sierpnia do 30 września 2014 r.: w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:
  „Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego".
 
Prosimy również o zapoznanie się z:
 1. Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego (Uchwała nr 93/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 r.);
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.125 z późn. zm.);
 3. Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1041);
 4. Rozporządzeniem  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz.1346);
 5. Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2013/2014;
 6. Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r.
   
Informacji na temat Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
w zakresie obsługi generatora wniosków:

 

Fot.  ©Depositphotos/Maya Kruchenkova

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości