Spółka komandytowo-akcyjna

$image_alt

Odpowiednia forma dla przedsiębiorców, którzy zamierzają dokapitalizować swoją firmę, a obawiają się wrogiego przejęcia.

Zalety

  • Dla akcjonariusza – wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki
  • Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji
  • Dla komplementariuszy - decydujący wpływ na działania spółki bez konieczności uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego

Wady

  • Wysoki minimalny kapitał zakładowy
  • Wyłącznie pełna księgowość (wysokie koszty)
  • Konieczność sporządzenia statutu w postaci aktu notarialnego

Przepisy Ustawa z 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych

Spółka komandytowo-akcyjna 
​Jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.
Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Wysokość kapitału - kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 tys. złotych.

Nazwa
Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna".
Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „SKA".
Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.
Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki, akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Rejestracja Krajowy Rejestr Sądowy. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Odpowiedzialność

  • Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.
  • Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Jeżeli akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez akcjonariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

Księgowość

Opr. BM​G

view szablon artykułu