Aktualności

Rusza „mobilne centrum wsparcia” dla zwalnianych pracowników szpitala w Kościerzynie

$image_alt

Już w najbliższy poniedziałek, 3 marca br., w szpitalu w Kościerzynie uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, tzw. „mobilne centrum wsparcia". Ma on na celu pomoc zwalnianym pracownikom placówki w zakresie doradztwa zawodowego. Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył na ten cel 2 miliony złotych.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podjął decyzję o konieczności wykorzystania wszystkich dostępnych w jego gestii narzędzi szybkiego i elastycznego reagowania w celu wsparcia osób zwalnianych z restrukturyzowanych placówek służby zdrowia na Pomorzu. Jednym z takich narzędzi jest projekt systemowy samorządu województwa pn. „Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Stowarzyszeniem „Wolna przedsiębiorczość". 

Punkt konsultacyjny, po poniedziałkowym otwarciu, będzie funkcjonował we wtorki i czwartki, w godzinach od 10 do 14. Mieścić się będzie w sali nr 212 szpitala - nr telefonu (058) 686 00 57. Dyżury w punkcie pełnić będą: pracownik ds. rekrutacji, specjalista ds. przedsiębiorczości i wsparcia finansowego oraz doradcy zawodowi i konsultant ds. przedsiębiorczości. 

Projekt umożliwi osobom zwalnianym, oprócz doradztwa zawodowego, konsultacje psychologiczne. Ponadto dla każdej z osób, które zechcą skorzystać z tych porad, zostaną opracowane indywidualne plany działania i zostanie ustalona ścieżka pomocy poprzez m.in. szkolenia zawodowe czy pośrednictwo pracy. 

Możliwe będzie także uzyskanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 40 tys. zł, a także dla tych osób, które zdecydują się na to otwarcie własnej firmy - wsparcie pomostowe (finansowe, np. składki na ZUS) i doradcze przez rok od rozpoczęcia tej działalności. 

Pomorski samorząd nawiązał ponadto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie, który planuje rozpocząć działania aktywizacyjne na terenie szpitala w połowie marca. 

Wszelkie informacje na temat projektu „Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim" są dostępne na stronie www.defs.pomorskie.eu

Przypomnijmy, iż Zarząd Szpitala w Kościerzynie, będąc w trudnej sytuacji finansowej, zmuszony został do konieczności reorganizacji i restrukturyzacji placówki poprzez optymalizację stanu i struktury zatrudnienia oraz poprawę organizacji pracy pracowników i dostosowania jej do realnych potrzeb. Wiąże się to m.in. z koniecznością rozwiązania umów o pracę z pracownikami tego szpitala. W szpitalu pracuje obecnie 929 osób. W wyniku porozumienia z organizacjami związkowymi, w szpitalu w Kościerzynie, zwolnieniami grupowymi zostanie objętych 134 pracowników, reprezentujących każdą z grup zawodowych szpitala. Zwolnienia nie obejmą m.in. pracowników w wieku przedemerytalnym, osób przebywających na urlopach macierzyńskich, kobiet w ciąży, osób będących jedynymi żywicielami rodziny oraz tych, które wychowują dzieci posiadające stopień niepełnosprawności.

 

Malgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka