Aktualności

RPO WP jako napęd rozwojowy dla Pomorza

$image_alt
Fot. KFP

Komisja Europejska w dniu 12 lutego br. wydała decyzję zatwierdzającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – największy program finansowy w historii regionu. Wczoraj odbyła się jego uroczysta inauguracja z udziałem Zarządu Województwa Pomorskiego.

Za nami długa droga i wiele etapów przygotowań. Rozpoczęliśmy je już w 2011 roku, podejmując pracę nad aktualizacją strategii rozwoju regionu. – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Projekt RPO powstał w oparciu o wyniki konsultacji społecznych, które trwały 52 dni, a zatem obejmowały znacznie dłuższy okres niż wymagany ustawowo. Wzięło w nichudział ponad tysiąc osób, przekazując łącznie ponad 1,6 tys.Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Patrick Amblard Head of Unit - Poland, DG REGIO, European Commission /Fot. KFPuwag. Ostateczny kształt RPO jest bowiem wynikiem uzgodnień z Rządem RP, a następnie negocjacji z Komisją Europejską.

RPO przewiduje zainwestowanie blisko 1,9 miliarda euro z budżetu Unii Europejskiej, z czego ponad 1 miliard 340 milionów euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 524 miliony euro to środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsze konkursy, w których będzie można pozyskać pieniądze, ruszą już w kwietniu.

Na zdjęciu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego ​oraz
Patrick Amblard, Head of Unit - Poland, DG REGIO, European Commission /Fot. KFP 

Województwo pomorskie pokazało w poprzednich latach, że świetnie radzi sobie z pozyskiwaniem środków unijnych. Beneficjenci z Pomorza – m.in. samorządy, uczelnie, przedsiębiorcy – są bardzo dobrze przygotowani do programów unijnych. Cieszy to, że świetnie planują swoje przedsięwzięcia, a także myślą strategicznie i proponują projekty bardzo efektywne – mówił wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Paweł Orłowski.

  • Uczelnie, realizując projekty wdrożeniowe lub inwestując w infrastrukturę B+R, muszą zapewnić zaangażowanie finansowe zainteresowanych przedsiębiorców.
  • Przedsiębiorcy będą w większym wymiarze korzystać z pożyczek i poręczeń niż z dotacji, a jeśli będą chcieli pozyskiwać dotacje, to ich projekty będą musiały być sprofilowane ściśle z celami Programu, dotycząc na przykład inwestycji wpisujących się w kierunki inteligentnych specjalizacji gospodarki Pomorza.
  • Przygotowując tereny pod inwestycje będziemy musieli skupić się na przyciąganiu małych i średnich przedsiębiorstw, a także wziąć odpowiedzialność, w tym finansową, za niewykorzystanie uzbrojonych terenów.
  • Instytucje otoczenia biznesu będą musiały przestawić się na popytowy system wsparcia, który oznacza, że środki UE będą szły za przedsiębiorcą, a nie odwrotnie.
  • W przypadku wsparcia edukacji, samorządy gminne oraz powiaty będą musiały wziąć wyraźną odpowiedzialność za projekty realizowane przez szkoły lub placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, dbając o to, by wpisały się one w standardy i kierunki określone na szczeblu regionu.
  • Wszyscy beneficjenci chcący realizować projekty rewitalizacyjne w miastach, będą musieli odnaleźć się w formule, w myśl której rewitalizacja to przede wszystkim działania w ramach integracji i aktywizacji społecznej, a dopiero w dalszej kolejności odnawianie budynków i transformacja przestrzeni miejskiej.
  • Realizując projekty w zakresie dziedzictwa i turystyki – czyli w dziedzinach, na które środki w nowej perspektywie zostały znacznie okrojone – będziemy musieli odejść od działań rozproszonych i przypadkowych, na rzecz kilku spójnych produktów turystycznych, rozpoznawalnych w skali kraju i Europy.

infografika

W celu ułatwienia odbioru treści RPO i uszczegółowienia jego zapisów dla potencjalnych beneficjentów został przygotowany projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dostępny na stronie www. Uwagi do tego dokumentu można zgłaszać do dnia 25 marca.

Jestem pewien, że wszyscy zaangażowani: samorząd województwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Komisja Europejska, a także Instytucje Pośredniczące oraz przyszli beneficjenci, staną na wysokości zadania i udźwigną swoją cząstkę odpowiedzialności. Pamiętajmy przy tym, że na odpowiedzialność składa się kreatywność, zdolność do współpracy, skłonność do podejmowania ryzyka oraz żelazna konsekwencja. Jestem przekonany, że droga, którą pojedziemy do 2023 r. doprowadzi nas do celu, jakim jest wejście Pomorza do grupy wysoko rozwiniętych regionów Unii Europejskiej – dodał marszałek Mieczysław Struk.

 

ML 
Fot. KFP 
Fot. Michał Bieliński
 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka