Aktualności

Razem o gazie łupkowym

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Z ankiety przeprowadzonej wśród pomorskich samorządowców i w instytucjach partnerskich wynika, że mieszkańcy Pomorza są bardziej niż mieszkańcy innych regionów skłonni zaakceptować rozwój sektora wydobycia gazu z łupków. Wyniki badań zostały przestawione podczas seminarium, które 12 lutego 2013 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk już od dłuższego czasu bacznie przygląda się aktywności firm poszukiwawczych i podejmuje dialog z lokalnymi społecznościami. W zeszłym roku wraz z ośmioma marszałkami województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego podpisał list intencyjny o współpracy w dziedzinie poszukiwania i wydobycia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Regiony wspólnie monitorują postępy poszukiwań oraz dbają o rzetelność podejmowanych decyzji i szerokie informowanie zainteresowanych stron.
 
W województwie pomorskim mamy już 20 odwiertów poszukiwawczych, z czego 16 pionowych i 4 horyzontalne: Łebień, Warblino, Stare Miasto i Lubocino. Na tym ostatnim wykonano właśnie zabieg stymulacji złoża na zlecenie PGNiG. To połowa wszystkich odwiertów wykonanych w Polsce.
 
W związku z intensywnym poszukiwaniem złóż węglowodorów przed samorządami pojawiło się wiele szans, ale także wyzwań. Podczas seminarium marszałek Mieczysław Struk podzielił się z uczestnikami – wśród których byli przedstawiciele firm związanych z sektorem ropy i gazu, starostw powiatowych oraz instytucji – informacją o trzech ważnych dla regionu inicjatywach, które mają na celu zachęcenie do aktywnego udziału w dyskusji nad przyszłością zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu z łupków.

Badanie samorządów Fot. Sławomir Lewandowski
Krzysztof Koczurowski, prezes Instytutu PBS z Sopotu, zaprezentował wyniki ankiet, jakie Urząd Marszałkowski przeprowadził wśród wszystkich samorządów lokalnych województwa pomorskiego oraz wśród instytucji partnerskich. Ankieta ta stanowi pewne uzupełnienie Pomorskiego Obserwatorium Reporterskiego, które przeprowadziło w zeszłym roku badanie poparcia mieszkańców Pomorza dla wydobycia gazu ze złóż łupkowych w naszym regionie, oraz OBOP-u, który przeprowadził badania ogólnopolskie.
 
Z ankiety PBS wynika, że mieszkańcy Pomorza są bardziej niż mieszkańcy innych regionów skłonni zaakceptować rozwój sektora wydobycia gazu z łupków. 75 procent mieszkańców Pomorza zdecydowanie akceptuje poszukiwania i ewentualną eksploatację złóż gazu łupkowego. Dla kraju to poparcie kształtuje się na średnim poziomie 53 procent.
 
– Badania poziomu akceptacji społecznej są niezwykle ważne, lecz dla mnie, jako marszałka województwa pomorskiego, nie mniej ważna jest także opinia samorządów lokalnych. To one w końcu na co dzień obcują bezpośrednio z aktywnością inwestorów i podejmują szereg decyzji i inicjatyw dotyczących współpracy z sektorem biznesowym. Czuwają także nad jakością i bezpieczeństwem życia mieszkańców – podkreślił marszałek Struk.
 
Razem o łupkach
Drugim bardzo istotnym punktem programu seminarium było wystąpienie Damiana Muchy, prezesa Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych, który przybliżył uczestnikom założenia i metodę realizacji kampanii dialogowo-informacyjnej „Razem o Łupkach". Kampania ta powstała z inicjatywy marszałka Mieczysława Struka i uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
– Kampania ta jest dobrym narzędziem do przeprowadzenia bezpośredniego dialogu z samorządami lokalnymi województwa pomorskiego, firmami i przede wszystkim z samymi mieszkańcami – podkreślił marszałek. – „Razem o Łupkach" ma na celu włączenie w dyskusję wszystkich interesariuszy z północnej Polski, a wyniki kampanii zostaną przekazane stronie rządowej. Zależy mi bardzo, aby głos regionu był słyszalny na wszystkich szczeblach decyzyjnych.
 
Skutki dla środowiska i przestrzeni 
W kolejnej części seminarium dr Andrzej Tyszecki i Radosław Opioła z Instytutu Morskiego w Gdańsku przedstawili wnioski z analizy studium skutków środowiskowo-przestrzennych eksploatacji gazu z łupków w województwie pomorskim i przyległych obszarach morskich. Studium jest odpowiedzią na oczekiwania samorządu województwa i samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych oraz mieszkańców naszego regionu na wstępną analizę wyzwań, jakie nas wszystkich czekają.
 
– Rozwój sektora ropy i gazu regulowany jest wieloma aktami prawnymi, uwarunkowaniami społecznymi, środowiskowymi, ekonomicznymi – przypomniał marszałek Mieczysław Struk. – Chcąc dokładnie rozpoznać szanse i zagrożenia związane z tym sektorem, musimy dokładnie rozpoznać sytuację obecną. Poszukiwanie i wydobywanie gazu z łupków zarówno na lądzie, jak i na obszarach morskich może generować różnego rodzaju problemy, związane z walorami i zasobami środowiskowymi, użytkowaniem i zagospodarowaniem terenów oraz zamierzeniami rozwojowymi innych podmiotów.
 
Efektywne wykorzystywanie zasobów gazu łupkowego w województwie pomorskim będzie warunkowane wieloma czynnikami, w tym przede wszystkim uzyskaniem społecznej akceptacji. Istotne będzie również ograniczanie potencjalnych kolizji towarzyszących lokalizowaniu instalacji wydobywczych, rozbudowie infrastruktury transportowej i technicznej, gazociągów oraz podziemnych magazynów gazu.
 

Małgorzata Klawiter

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka