Aktualności

Prezydenci uzgodnili sposób realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

$image_alt

Z inicjatywy marszałka Mieczysława Struka odbyło się spotkanie z udziałem prezydentów Pawła Adamowicza oraz Wojciecha Szczurka. W jego wyniku zostały przyjęte zgodne ustalenia związane ze sposobem realizacji w województwie tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w ramach RPO WP 2014-2020.

Ustalenia te zostały zaakceptowane również przez prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego.

Powołany zostanie tzw. Związek ZIT, który będzie miał charakter porozumienia zawartego pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego, położonymi na obszarze metropolitalnym w granicach wynikających z dokumentów planistycznych samorządu województwa pomorskiego (36 jednostek).
 
Zainteresowane współpracą metropolitalną jednostki samorządu terytorialnego leżące poza tymi granicami będą również sygnatariuszami ww. porozumienia, uczestnicząc w pracach związku na prawach obserwatorów. Będą one mogły także brać udział w realizacji projektów uzgodnionych w ramach Związku ZIT. Analogiczny status obserwatora otrzyma również stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny.
 
W pracach Związku ZIT, z prawem do udziału w podejmowaniu decyzji, będą również brali udział przedstawiciele środowisk: akademickiego, gospodarczego i pozarządowego.
 
Prace będzie prowadził jego sześcioosobowy zarząd Związku ZIT, w którego skład wejdą prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz trzej przedstawiciele wyłonieni spośród pozostałych członków związku.
 
Kluczowe decyzje, związane m.in. z przyjęciem wspólnej strategii Związku ZIT oraz kryteriów wyboru przedsięwzięć rozwojowych, podejmować będzie rada Związku ZIT, skupiająca wszystkich jego członków na równych prawach i podejmująca decyzje na zasadzie konsensusu.
 
Rada Związku ZIT będzie także ustalać listę projektów priorytetowych dla rozwoju metropolii. Zasadą podejmowania decyzji w tej kwestii również pozostaje konsensus, a w przypadku braku możliwości jego osiągnięcia – rozstrzygnięcia będą zapadać po uzyskaniu większości 75 procent głosów członków rady Związku ZIT.
 
Zadania związane z obsługą Związku ZIT realizował będzie sekretariat, którego funkcjonowanie zapewni prezydent miasta Gdańska. Funkcjonowanie sekretariatu będzie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
Podpisanie porozumienia nastąpi w lutym br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
 
Więcej informacji na stronie http://strategia2020.pomorskie.eu/pl/
 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka