Aktualności

Porozumienie w kościerskim szpitalu

$image_alt

W dniu dzisiejszym, Zarząd spółki „Szpital w Kościerzynie" podpisał z sześcioma organizacjami związkowymi, działającymi na terenie placówki, porozumienie w sprawie szczegółowych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników szpitala.

- Cieszę się, że organizacje związkowe wykazały zrozumienie dla tych procesów wobec trudnej sytuacji szpitala i udało się wspólnie skutecznie prowadzić dialog społeczny – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. 

Zwolnieni pracownicy otrzymają pomoc w zakresie doradztwa zawodowego. W tym celu, już 3 marca br. na terenie szpitala w Kościerzynie, otwarte zostanie „Mobilne centrum wsparcia", w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn.„Na pomoc pracy". Umożliwi on osobom zwalnianym, oprócz doradztwa zawodowego, wsparcie psychologiczne. Ponadto dla każdej z osób, które zechcą skorzystać z tych porad, zostaną opracowane indywidualne plany działania i zostanie ustalona ścieżka pomocy poprzez m.in. szkolenia, pośrednictwo pracy. Możliwe będzie także uzyskanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 40 tys. zł, a także dla tych osób, które zdecydują się na to otwarcie własnej firmy - wsparcie pomostowe (finansowe, np. składki na ZUS) i doradcze przez rok od rozpoczęcia tej działalności. Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył na ten cel 2 miliony zł. 

Porozumienie otwiera drogę obniżenia kosztów w tym szpitalu, a także spłaty zobowiązań. W celu stabilizacji finansowej placówki, spółka podjęła szereg działań w sferze: medycznej i pozamedycznej oraz infrastrukturze technicznej. W tym celu zdecydowano m.in. o usprawnieniu systemu zarządzania, gospodarowania i monitorowania zużyć materiałów medycznych czy też utrzymania czystości oraz zmiany organizacji w zakresie dozoru i ochrony mienia. Zaprzestano również w ramach bieżących zadań szpitala działalności socjalno-bytowej w postaci administrowania budynkami mieszkalnymi, np. budynek przy ul. Małcużyńskiego przekazano na własność miastu Kościerzyna. 

Zarząd Szpitala w Kościerzynie, będąc w trudnej sytuacji finansowej, zmuszony został do konieczności reorganizacji i restrukturyzacji placówki poprzez optymalizację stanu i struktury zatrudnienia oraz poprawę organizacji pracy pracowników i dostosowania jej do realnych potrzeb. Wiąże się to m.in. z koniecznością rozwiązania umów o pracę z pracownikami tego szpitala. W szpitalu pracuje obecnie 929 osób. W wyniku porozumienia z organizacjami związkowymi, w szpitalu w Kościerzynie, zwolnieniami grupowymi zostanie objętych 134 pracowników, reprezentujących każdą z grup zawodowych szpitala. Zwolnienia nie obejmą m.in. pracowników w wieku przedemerytalnym, osób przebywających na urlopach macierzyńskich, kobiet w ciąży, osób będących jedynymi żywicielami rodziny oraz tych, które wychowują dzieci posiadające stopień niepełnosprawności.

 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka