Aktualności

Pomorskie pomaga przedsiębiorcom

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/Alexey Bragin

Na mocy zmienionej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, od 1 lutego 2015 r. firmy z Pomorza, które popadły w kryzys w związku z ograniczeniem możliwości eksportu towarów do innych krajów, mogą skorzystać z bezzwrotnej pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przyjęte nowelą rozwiązania mają chronić miejsca pracy.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć przedsiębiorcy, u których przeważający rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej wg PKD wskazuje jej udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także wynikających z nich usługach i u których wystąpił 15-procentowy spadek obrotów w trzech miesiącach po 6 sierpnia 2014 r. w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych miesięcy kalendarzowych poprzedniego roku.

Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego, na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu  obniżenia wymiaru czasu pracy oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Pracodawca chcący skorzystać z bezzwrotnej pomocy finansowej nie może zalegać z podatkami, składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, poza określonymi w ustawie wyjątkami. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję z US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności bądź gdy zaległości podatkowe i na składki na ubezpieczenie społeczne powstały w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył  do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodobniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę  zaległości.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli takie organizacje nie działają w danej firmie, przedsiębiorca powinien uzgodnić treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi lub z przedstawicielami pracowników. 

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorców z Pomorza do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, który w imieniu marszałka województwa pomorskiego zajmuje się tym wsparciem.

Więcej informacji o instrumentach przewidzianych w ustawie, warunkach, zakresie i wielkości świadczeń można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku w siedzibie Wydziału Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz telefonicznie pod numerami 58 32 09 109 i 58 32 09 110 oraz na stronie internetowej WUP. 

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

 

Opr. BMG

 

view szablon artykułu