Aktualności

Pomorski rynek pracy i kształcenie zawodowe

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

W Kwidzynie odbyła się kolejna, wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Głównym tematem spotkania była dyskusja na temat rynku pracy oraz kształcenia zawodowego w regionie. Radni obradowali w poniedziałek, 30 maja br., w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie.

Okazją do organizacji sesji w Kwidzynie jest ustanowiony przez Sejmik Województwa Pomorskiego – Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. Władze województwa chcą, by mieszkańcy Pomorza identyfikowali się z naszym regionem, poznali i utożsamiali się z jego symbolami i osiągnięciami.  – Chcemy zwrócić uwagę wszystkich Pomorzan na potrzebę ciągłego budowania i umacniania wspólnoty regionalnej, którą łączyłoby nie tylko zamieszkiwanie terytorium tej samej jednostki administracyjnej, ale także współpraca i współodpowiedzialność za Pomorze – mówił Jan Kleinszmidt, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. – Jedną z cech wyróżniających nas tle innych polskich regionów była i jest dotychczas duża aktywność obywatelska i umiejętność samoorganizacji mieszkańców, przekładająca się na rozkwit życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu.

Ważnym punktem obrad była dyskusja dotycząca trendów na rynku pracy oraz potrzeb i perspektyw w zakresie kształtowania sieci szkół zawodowych uwzględniających potrzeby regionu.

bezrobocie woj. pomorskie

W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób pracujących w regionie wzrosła o 20 procent i wynosi obecnie prawie 775 tys. Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy spadek bezrobocia, który w ciągu ostatniej dekady należy do największych w Polsce – od 2004 r. liczba bezrobotnych spadła o ponad 57 procent. Obecnie stopa bezrobocia w regionie jest niższa niż średnia w kraju, co plasuje region na 6. miejscu w Polsce. Kluczowym wyzwaniem, stojącym przed samorządem województwa pomorskiego jest zapewnienie – we współpracy z innymi samorządami terytorialnymi, a także środowiskiem przedsiębiorców i administracją rządową – warunków dla trwałego wzrostu liczby pracujących przez skuteczne wsparcie osób zagrożonych zwolnieniem i zwalnianych z pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, przechodzących na rynek pracy z systemu edukacji, a także przybywających do regionu, m.in. z innych państw, w celach zarobkowych.

Przed nami stoi konieczność leczenia przyczyn problemów na rynku pracy. A te zlokalizowane są często poza samym rynkiem pracy – w sferze demografii, systemu edukacji, a także w nowych wzorcach zachowań ludzi, czy też w międzynarodowej sytuacji gospodarczej i politycznej – mówił wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski. 

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 określa cele i zobowiązania odnoszące się do regionalnego rynku pracy i powiązanego z jego potrzebami systemu edukacji. Cele te zostały doprecyzowane w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie i będą realizowane w zasadniczej części z wykorzystaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki RPO WP będą skierowane m.in. na wsparcie osób pozostających bez pracy i osób wykluczonych społecznie, a także na rozwój ekonomii społecznej. Poza tym, zostaną one przeznaczone na działania związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i uczniów szkół zawodowych. Przewidziano też środki wspierające zatrudnienie: w obszarze dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, stymulowania powstawania mikroprzedsiębiorstw oraz profilaktyki zdrowotnej. Łącznie środki RPO WP skierowane na wsparcie ww. obszarów to 391 mln euro.

Aby utrzymać naszą gospodarkę na ścieżce stabilnego wzrostu, powinniśmy nie tylko podejmować działania wobec bezrobotnych, ale przede wszystkim dążyć do maksymalizacji liczby i jakości miejsc pracy w regionie. Po drugie, w związku z tym, że mamy w regionie realne niedobory pracowników, należy podejmować działania mające na celu istotny wzrost liczby osób wykwalifikowanych i gotowych do tego, by podjąć pracę – podsumował wicemarszałek Byczkowski. – Powinniśmy skupić się na inwestowaniu w wysokiej jakości edukację, głównie zawodową – m.in. temu celowi podporządkowaliśmy interwencję w ramach naszego RPO WP 2014-2020, w którym aż 36 proc. środków EFS, a więc blisko 190 mln euro, dedykowane jest obszarowi edukacji. Powinniśmy także tworzyć system zachęt dla osób biernych zawodowo do podjęcia zatrudnienia oraz odpowiedzialnie podejść do naszej trzeciej rezerwy rozwojowej, którą są imigranci zarobkowi.

Pozostałe punkty obrad znajdują się na stronie http://bip.pomorskie.eu/Article/id,28.html

Prezentacja dot. rynku pracy w województwie pomorskim pobierz

view szablon artykułu