Aktualności

Plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty przez Sejmik Województwa Pomorskiego

Fot. Sławomir Lewandowski
Fot. Sławomir Lewandowski

Województwo pomorskie jako pierwsze w kraju uchwaliło podczas dzisiejszej sesji sejmiku nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 wraz ze stanowiącym jego część projektem Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030. Te ważne dokumenty określają politykę przestrzenną naszego regionu w perspektywie roku 2030.

 

Oba plany zostały przygotowane przez zespół Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, przy czym Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 powstał we współpracy z Biurem Rozwoju Gdańska i Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz przedstawicielami miast i gmin obszaru metropolitalnego. 

– Taka formuła współpracy między jednostkami samorządów terytorialnych różnych szczebli była możliwa dzięki porozumieniu o współpracy zawartym między Województwem Pomorskim a stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot i w skali ogólnopolskiej jest ewenementem. Należy także podkreślić, że projekt Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia –Sopot 2030 jest pierwszym tego typu dokumentem planistycznym w Polsce – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Do najważniejszych zagadnień, dla których rozstrzygnięcia zaproponowano w projektach Planów  należą m.in.: zasady rozwoju zabudowy mające na celu „porządkowanie" struktur przestrzennych – co jest szczególnie istotne, ale i problematyczne, w związku z postępującą suburbanizacją; standardy dostępności do usług publicznych jako propozycja minimalnego programu funkcjonalno-użytkowego dostosowanego do rangi oraz obszaru obsługi ośrodków; rozwój funkcji metropolitalnych, w tym określenie strategicznych obszarów, na których powinny się one rozwijać, a także specyficznych zasad ich zagospodarowania; struktura przestrzenna i hierarchia sieci dróg i linii kolejowych; kształtowanie węzła transportowo-logistycznego; rozwój systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz  i paliwa płynne, w tym określenie działań związanych z kształtowaniem pomorskiego hubu paliwowo-energetycznego; struktura powiązań ekologicznych regionu, zapewnianiająca odpowiednie  warunki ochrony różnorodności biologicznej i stanowiąca naturalną barierę dla rozlewających się struktur zurbanizowanych; struktura sieciowych produktów turystycznych, w tym tras rowerowych, szlaków kajakowych i żeglarskich; propozycje w zakresie ochrony zasobów środowiska kulturowego.

– W październiku ubiegłego roku, Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przyjęło strategię rozwoju obszaru metropolitalnego do 2030 roku, Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Strategię Transportu i Mobilności oraz Program Gospodarki Niskoemisyjnej. Dzisiaj, po przyjęciu Planu Zagospodarowania Przestrzennego OMG-G-S można powiedzieć, że mamy już kompleksowy pakiet dokumentów, które wyznaczają kierunki rozwoju metropolii na najbliższe kilkanaście lat – mówi zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak.

– Kuczem dla dalszej integracji metropolitalnej jest transport. Przyjęcie planu i jego konkretne zapisy świadczą o tym, że zarówno samorząd województwa jak i gminy oraz powiaty zrzeszone w OMG-G-S stoją na stanowisku, że inwestycjami o fundamentalnym znaczeniu dla metropolii i spójności naszego regionu są drogi ekspresowe S6 i S7. Będziemy wspólnie starali się o jak najszybsze dokończenie i realizację tych inwestycji – mówił wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski.

Ważnym elementem prac nad przyjętymi dokumentami był szeroki proces konsultacji społecznych, który obok faz zbierania wniosków a następnie uwag do projektów dokumentów, obejmował cykl otwartych spotkań
w różnych częściach województwa pomorskiego, jak również warsztaty z niezależnymi ekspertami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i przedstawicielami przedsiębiorców.

Szczególnie interesującą innowacją w stosunku do Planu z 2009 r. było określenie – we współpracy z lokalnymi samorządami terytorialnymi – zasięgu i zasad zagospodarowania tzw. obszarów funkcjonalnych, a więc zwartych układów przestrzennych wykraczających poza granice jednej gminy pełniących role lokalnych centrów rozwoju lub cechujących się jednolitym specyficznym uwarunkowaniem wyróżniającym ten obszar na tle regionu.

W tym trybie wyróżniono miejskie obszary funkcjonalne (Malbork-Sztum, Kwidzyn, Starogard Gdański, Kościerzyna, Słupsk-Ustka, Chojnice-Człuchów) jak i obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym (Żuławy, Stefa Przybrzeżna), obszarów o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych (Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Kaszubskiego Parku Krajobrazowego) a także potencjalnym (obszar funkcjonalny rozwoju energetyki jądrowej).

view szablon artykułu