Aktualności

Pierwsze unijne umowy z przedsiębiorcami podpisane!

Podpisanie unijnych umów z przedsiębiorcami w konkursie dla przedsiębiorców z RPO WP 2014-2020
Fot. Sławomir Lewandowski


W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 100 pomorskich przedsiębiorców, przekazując na ten cel ponad 52 mln zł. W obecności marszałka Mieczysława Struka, 29 listopada 2016 r. zostały podpisane pierwsze dwie umowy pomiędzy przedsiębiorcami a Agencją Rozwoju Pomorza.

 

Dofinansowanie przyznano w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. 

Pierwsza z wybranych firm – Nowe Orłowo Centrum Medyczne lek. Mariusz Łukaszuk – reprezentuje branżę medyczną. Dofinansowanie zostało przyznane na wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie ginekologii i kardiologii skierowanych do seniorów

Druga firma – LCS sp. z o.o., działająca w sektorze produkcji elementów z tworzyw sztucznych – otrzymała dotację na wdrożenie ekoefektywnego procesu produkcyjnego, który umożliwi redukcję zużywanej energii elektrycznej aż o 67 proc. oraz na wprowadzenie trzech innowacyjnych produktów w ramach projektu.

Był to pierwszy z konkursów dla małych i średnich przedsiębiorstw organizowany w województwie pomorskim. Do rozdysponowania w kolejnych 4 latach pozostało jeszcze 120 milionów euro. W tym konkursie środki można było przeznaczyć na wydatki inwestycyjne w trzech typach projektów. Pierwszy, polegający na wprowadzeniu nowych produktów i usług pod warunkiem, że wpisują się w inteligentne specjalizacje Pomorza. Drugi – to projekty informatyczne oraz trzeci typ projektów – to te nastawione na poprawę ekoefektywności w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie nowoczesnych ekologicznych technologii.

– Zainteresowanie przedsiębiorców udziałem w konkursie było ogromne, o czym świadczy liczba złożonych projektów. Ostatecznie wpłynęło 415 wniosków na kwotę dofinansowania prawie 229 mln – mówi Łukasz Żelewski, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. – Pozytywną ocenę otrzymało 100 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 52 mln zł, co jest dużym sukcesem pomorskich firm, biorąc pod uwagę niełatwe kryteria konkursu zarówno merytoryczne, jak i formalne – dodaje prezes Żelewski.

– Wybrane do dofinansowania projekty wpisują się w zdefiniowane w Strategii Rozwoju Pomorza Inteligentne Specjalizacje, które wyznaczają obszary przewagi konkurencyjnej naszego województwa. Dzięki temu, wykorzystanie wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Strategia Rozwoju Regionu są ze sobą spójne, co stwarza lepsze warunki do realizacji zaplanowanych kierunków rozwoju Pomorza – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Agencja Rozwoju Pomorza
W latach 2014-2020 ARP jest odpowiedzialna za ogłaszanie konkursów, weryfikację złożonych projektów, a także pośrednictwo w dystrybucji środków europejskich w ramach trzech części RPO WP 2014–2020: Poddziałania 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne", Działania 1.2 „Transfer wiedzy do gospodarki" oraz Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne". Pierwsze, skierowane jest do przedsiębiorstw lub jednostek naukowych i szkół wyższych, które utworzyły z nimi partnerstwa. W drugim, wnioskodawcami są tylko jednostki naukowe, ale w ewentualnych partnerstwach z przedsiębiorcami. Trzecie, dedykowane jest wyłącznie mikro-, małym i średnim firmom. Łączna pula środków przeznaczona na konkursy ogłaszane za pośrednictwem ARP w latach 2014–2020 wynosi prawie 150 mln euro. Bieżące informacje i ogłoszenia o konkursach są publikowane na stronie Agencji Rozwoju Pomorza oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Zobacz: informacja o projektach

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka