Aktualności

Otwarty konkurs ofert „Pomoc społeczna- inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym”.

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresu  „Pomoc społeczna – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym". Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych.

Oferty w zamkniętych kopertach można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej".

UWAGA:

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a w przypadku ofert przesyłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego 

Termin składania ofert upływa w piątek,  30  stycznia 2015 roku do godz. 15.45

Do pobrania

1. uchwała ZWP

2. zał. nr 1 do Uchwały - ogłoszenie o konkursie

3. zał. nr 2 do Uchwały - wzór oferty

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka