Aktualności

Otwarty konkurs ofert na działania w pomocy społecznej

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/Dan Barbalata

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresu „Pomoc społeczna – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym". Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych.

Oferty w zamkniętych kopertach można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej".

Uwaga!

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a w przypadku ofert przesyłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

Termin składania ofert upływa w piątek, 30  stycznia 2015 r. o godz. 15.45.

Do pobrania:

Oprac. AK

view szablon artykułu