Aktualności

Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego Łaźnia dla osób bezdomnych z terenu województwa pomorskiego

Fot. ©Depositphotos/Zerbor
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

9 listopada 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu złożona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie z siedzibą w Gdańsku, ul. Przegalińska 135, dotycząca realizacji zadania publicznego Łaźnia dla osób bezdomnych z terenu województwa pomorskiego.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia w terminie do 7 dni oferty na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

 

Zobacz:

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka