Aktualności

Numer Identyfikacji Podatkowej

$image_alt

Osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą i posiadające nadany numer NIP dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego na wniosku CEIDG-1 składanym do CEIDG.

Prowadząc działalność gospodarczą we własnym imieniu do celów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością posługujemy się tym samym numerem NIP, jaki został nam nadany jako osobie fizycznej. Natomiast osoby fizyczne podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą i nieposiadające nadanego numeru NIP, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego na wniosku CEIDG-1 (wraz z odpowiednimi załącznikami). Przekazane przez CEIDG dane zawarte we wniosku wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG stanowią podstawę dla naczelnika urzędu skarbowego – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – do nadania numeru NIP. Potwierdzenie nadania numeru NIP naczelnik urzędu skarbowego przesyła do przedsiębiorcy, informując równocześnie CEIDG o nadanym numerze NIP. Nadanie numeru NIP dla tych osób następuje nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Od momentu przekazania danych zawartych we wniosku CEIDG-1 wraz z informacją o dokonaniu wpisu co CEIDG do urzędu skarbowego (lub nadania numeru NIP) mamy obowiązek podawać numer NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.

 

Jeżeli przedsiębiorca będzie płatnikiem VAT, ma obowiązek rejestracji dla celów podatkowych m.in. podatku od towarów i usług. Dla płatników VAT: VAT-R należy złożyć do urzędu skarbowego, na terenie którego prowadzimy działalność gospodarczą, dołączając kserokopię (oryginał do wglądu) dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług, co jest konieczne w celu wydania potwierdzenia VAT-5. Jeżeli działalność prowadzimy na terenie kilku urzędów, właściwym dla nas urzędem jest ten, z którym do tej pory rozliczaliśmy się z podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z adresem zamieszkania). Aktualizacji danych objętych zgłoszeniem VAT-R dokonuje się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla VAT w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Od 1 stycznia 2012 r. możliwe jest dołączenie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, do wniosku o wpis do CEIDG.

 

Wszystkie wzory formularzy zgłoszeniowych możesz pobrać ze strony:

 

view szablon artykułu