Aktualności

Nowe nazwy szkół, nowa radna i ważne głosowania na sesji sejmiku. Zobacz, o czym zadecydowali radni województwa

VIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego
VIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Aleksandra Chalińska

Ślubowanie nowej radnej, a także decyzje o pieniądzach na szpitale oraz o ochronie przed hałasem. Radni zagłosowali również nad składem nowej doraźnej komisji sejmiku.

 

VIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się 25 kwietnia 2019 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

 

Kinga Borusewicz nową radną województwa

Podczas VIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego ślubowanie złożyła nowa radna województwa Kinga Rozalia Borusewicz. W wyborach w 2018 r. zdobyła 6855 głosów. Zajęła miejsce Piotra Wittbrodta, którego mandat wygasł w lutym 2019 r. Nowa radna chce zająć się m.in. tematami związanymi ze współpracą międzynarodową, transportem publicznym czy ochroną środowiska. – Wiem, że jest w tych obszarach sporo do zrobienia. Będę kładła nacisk na tzw. dyplomację ekonomiczną – mówiła nowa radna. Kinga Borusewicz będzie brać udział w pracach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu.

 

400 tysięcy złotych dla sołectw

W Aktywnym Sołectwie Pomorskim mogą startować gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Środki można przeznaczyć na inwestycje mające na celu m.in. integrację mieszkańców czy podniesienie wartości krajobrazu wiejskiego. W ramach projektów powstają altany rekreacyjne, boiska sportowe czy place zabaw. Dofinansowanie otrzyma 40 samorządów z całego województwa. Kwota dofinansowania to przeważnie 10 tys. zł. Łączna wartość projektu Aktywne Sołectwo to 393 tys. zł.

 

Ważna ochrona przed hałasem

W porządku obraz znalazły się również uchwały związane z programem ochrony środowiska przed hałasem. Na podstawie map akustycznych opracowanych przez Polskie Linie Kolejowe, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,  miasto Słupsk, Zarząd Dróg Wojewódzkich i Gdańsk Transport Company (zarządca autostrady A1) zostały określone obszary, gdzie poziom hałasu został przekroczony. – Uchwały zawierają podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Działania te powinny zostać uwzględnione w planach inwestycyjnych zarządców dróg i torów – zaznaczył wicemarszałek Józef Sarnowski. – Jest to działanie konieczne ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców zamieszkujących tereny przy największych arteriach komunikacyjnych województwa pomorskiego, a także aby określić kierunki działań w planowaniu przestrzennym, które pozwolą na ograniczanie negatywnego oddziaływania akustycznego tych obiektów w dalszej perspektywie – dodał Sarnowski.

 

Nowe nazwy dla szkół

Radni przyjęli uchwały zmieniające nazwy szkół policealnych, których organem prowadzącym jest samorząd województwa. – Zmiany wynikają z konieczności dostosowania nazw szkół do Prawa Oświatowego. Z nazw szkół znikną dopiski „dla młodzieży" i „dla dorosłych". Zmiany te będą obowiązywać już od początku nowego roku szkolnego – zaznaczył, przedstawiając projekt uchwały ,Józef Sarnowski. Zmiany dotyczyć będą szkół wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Gdyni, Gdańsku i Sztumie. Zmieni się również nazwa szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Jakie jeszcze uchwały zostały przyjęte?

Dwie uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na sprzedaż trzech nieruchomości. Pierwsza to niezabudowana działka w miejscowości Błotnik, która zostanie sprzedana w drodze przetargu. Druga to zabudowana nieruchomość w Starym Polu. Sprzedana będzie również nieruchomość w Nowym Dworze Gdańskim. Przyjęto również uchwałę o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu województwa. Inwestycje w szpitalach wyniosą prawie 9,7 mln zł. Chodzi m.in. o modernizację oddziałów szpitalnych i wyposażenie. Najwięcej pieniędzy, bo 4,6 mln zł otrzyma Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Radni zadecydowali również o uznaniu dwóch skarg na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich za bezzasadne. Do składu Doraźnej Komisji ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wybrani zostali: Karol Guzikiewicz, Piotr Karczewski, Zenon Odya, Danuta Wawrowska oraz Hanna Zych-Cisoń. Docelowo komisja liczyć będzie siedmiu członków.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka