Aktualności

Marszałek Mieczysław Struk nagrodził „Srebrnymi drzewkami” pracowników pomocy społecznej

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Prezentacja wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2014-2020 była głównym tematem seminarium pn. „Sytuacja rodzin w województwie pomorskim". W trakcie spotkania nastąpiła uroczystość wręczenia przez marszałka Mieczysława Struka i wicemarszałek Hannę Zych-Cisoń „Srebrnych Drzewek".

W kwestii rodzicielstwa zastępczego w ostatnich latach zaszło wiele zmian, dlatego seminarium jest dobrą okazją do analizy obecnej sytuacji oraz tego, jak wygląda proces usamodzielniania pod kątem przygotowania wychowanków do przyszłego życia w rodzinie. Uczestnicy spotkania rozmawiali także na temat sytuacji polskich rodzin, jakie są perspektywy wspierania rodziny oraz największe bariery i potrzeby w zakresie systemu wsparcia.

Fot. Sławomir LewandowskiPodczas spotkania odbyła się uroczysta gala „Srebrnego Drzewka", podczas której zostały wręczone Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego. Nagroda jest przyznawana za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej oraz tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej. Uhonorowane zostaną również osoby, które podejmują m.in. działania z zakresu inicjowania i wdrażania programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, aktywizowania i integrowania wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wspierania działalności sektora ekonomii społecznej, wspierania i promowania wolontariatu, upowszechniania dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej oraz za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Coroczna nagroda ustanowiona przez marszałka województwa pomorskiego ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki.

Założenia nagrody:

Coroczna nagroda za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego służy podniesieniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego, ponadto jest dużym wsparciem w tworzeniu pozytywnego wizerunku całej grupy zawodowej. Nagroda to również realizacja zadania ustawowego polegającego na inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej (art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Fot. Sławomir Lewandowski
W bieżącej edycji konkursu wpłynęło łącznie 20 wniosków z terenu województwa (2 z nich nie spełniły wymogów formalnych). Kapituła po przeanalizowaniu złożonych wniosków, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji do nagrody następującym osobom:

I Pani Monika Stolińska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach - za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie.

II Pani Gabriela Konarzewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku - za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej.

III Pan Piotr Harhaj - Kierownik Zespołu ds. wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni - za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie.

IV Pani Monika Kownacka-Plenzler - Konsultant ds. rewitalizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku - za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne.

V Pani Maria Klinowska - Specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie - za upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej.

view szablon artykułu