Aktualności

Małe granty dla Polonii

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/gkrphoto

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Małe granty dla Polonii 2015 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską". Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących cel programu, którym jest wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 190 tys. zł.

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2010 r., nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), tj. fundacje lub stowarzyszenia.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu zamieszczono na stronach internetowych Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Oprac. AK

view szablon artykułu

Aktualności