Aktualności

Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy”

$image_alt

Właśnie ruszył konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy". Przedsiębiorstwa, oprócz prestiżu, mogą otrzymać nagrody specjalne. Zgłoszenia można składać do 15 kwietnia 2015 r.

Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" organizowany jest od 2000 r., a statuetka jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród gospodarczych, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego. Do konkursu o prestiżową statuetkę „Gryfa Gospodarczego" zapraszani są liderzy pomorskiej przedsiębiorczości.

Celem głównym Konkursu jest promowanie przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw regionu poprzez:

 • prezentację firm, które w sposób szczególny wpływają na rozwój gospodarczy województwa
 • rekomendowanie laureatów Konkursu do ogólnopolskich nagród i wyróżnień
 • upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie
 • włączenie sektora przedsiębiorców do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
 • inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw oraz
 • promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku gospodarczego województwa

Konkurs organizowany jest po raz XVI z inicjatywy Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, której przewodniczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Uczestnicy

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie mogą złożyć przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio – poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców. Udział w konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2015" jest bezpłatny, a wydatki przedsięwzięcia pokrywają środki z budżetu Województwa Pomorskiego oraz wpłaty sponsorów Konkursu.

Zgłoszenie uczestnictwa mogą złożyć przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Formularz konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2015", wraz z Regulaminem dostępny jest na stronie internetowej Konkursu.

Kategorie konkursowe

Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudniające mniej niż 10 pracowników
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudniające do 10 do 49 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudniające od 50 do 249 pracowników
 • Duże przedsiębiorstwo – zatrudniające powyżej 250 pracowników

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymują statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2015". Kapituła Konkursu przyznaje także wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej kategorii konkursowej. Zarówno laureaci, jak i firmy wyróżnione, mają prawo używać logo i określenie: „Laureat/Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy 2015".

Media i instytucje patronujące konkursowi przyznają jednemu z finalistów honorową statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryfa Medialnego 2015".

Nagrody specjalne

Kapituła Konkursu ma prawo wyboru spośród trzech firm wskazanych przez Komisję Konkursową przedsiębiorstw, które otrzymają statuetkę specjalną Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2015"  w kategoriach:

 • „Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2015"

W tej kategorii ocenie podlegać będą m.in. wdrożone w przedsiębiorstwie innowacyjne rozwiązania, w szczególności rozwiązania wypracowane we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. Jednym z kryteriów przyznania nagrody specjalnej będą działania zwiększające skalę współpracy pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw z zespołami badawczymi, gdzie celem jest komercjalizacja wyników badań przez wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek;

 • „Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2015", za projekt (przedsięwzięcie) zrealizowane na terenie województwa pomorskiego w 2014 r.

Celem stworzenia nowej kategorii jest promowanie odpowiedzialnego społecznie podejścia do prowadzenia działalności biznesowej poprzez wyróżnienie firm, które w pozytywny sposób oddziałują na jakość życia w województwie pomorskim. W tej kategorii ocenie podlegać będą działania realizowane w obszarze: zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym w firmie; ochrony środowiska naturalnego; rozwoju społeczności lokalnych; etycznych praktyk w biznesie.

Zgłoszenia konkursowe

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej Konkursu.

Zgłoszenia można składać:

 • w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres mailowy Biura Konkursu: centrum@pom.pl

oraz

 • w formie papierowej do Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości:
  1. osobiście: w siedzibie Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP
   przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku (Sekretariat, II piętro, pokój nr 3.06),
  2. lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

do 15 kwietnia 2015 roku (liczy się data stempla wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego).

 

view szablon artykułu