Aktualności

Konkurs grantowy Rozwój kultury w województwie pomorskim na nowych zasadach

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Nowe zasady konkursu grantowego obowiązują od 1 marca 2019. r. Zmiany dotyczą nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań, na podstawie których przeprowadzane są otwarte konkursy ofert.

 

W związku z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057) od 1 marca bieżącego roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, na podstawie których przeprowadzane są otwarte konkursy ofert. Zmieniło się również podejście co do istoty projektów proponowanych przez organizacje pożytku publicznego. Uproszczenie części finansowej oferty z jednej strony spowodowało ułatwienia
w planowaniu kosztorysu i wypełnieniu kalkulacji kosztów, z drugiej jednak, przeniosło ciężar uwagi na merytoryczną zawartość oferty.

 

Konkurs „Rozwój kultury w województwie pomorskim" był zawsze jednym z najtrudniejszych otwartych konkursów ofert przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Specyfika działalności kulturalnej sprawia, że do konkursu napływały oferty
o szerokim spektrum. Porównanie zatem festiwali muzycznych czy filmowych, warsztatów, plenerów artystycznych, wystaw czy inscenizacji historycznych było niezwykle trudnym zadaniem. Dodatkowo, Komisja Konkursowa musiała mieć jednocześnie na uwadze, że każde z zaplanowanych przedsięwzięć różni się nie tylko tematycznie, ale też wysokością budżetu.

W tym roku po raz pierwszy otwarty konkurs ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2020" został podzielony na dwa konkursy. Dla dużych projektów, które walczą o dotację powyżej 40 000 zł przeznaczono kwotę 800 000 zł, natomiast oferty składane w konkursie na dotację do 40 000 zł mają do dyspozycji kwotę 600 000 zł. Łączna pula przeznaczona na granty w 2020 roku wynosi 1 400 000 zł.

Nowe wzory ofert wymogły wprowadzenie zmian w dotychczasowym ogłoszeniu o konkursie.

Poniżej kilka wskazówek, na które warto zwrócić uwagę przy wypełnianiu oferty.

  • Rezultaty

W ogłoszeniu zamieszczony został otwarty katalog rezultatów, do których oferent powinien dopasować rezultat, jaki chce osiągnąć poprzez realizację zadania. Wybrać można jeden bądź kilka z wymienionych, co jednak nie oznacza, że oferent nie może zadeklarować dodatkowych rezultatów. Warto podkreślić, że podczas rozliczania sprawozdania końcowego z wykonania zadania, to właśnie osiągnięcie zakładanych rezultatów stanowić będzie podstawę do pozytywnej lub negatywnej oceny.

  • Wskaźniki oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach

Nowy wzór oferty wymaga również podania wskaźników i sposobu ich mierzenia, jaki oferent zastosuje przy szacowaniu poziomu osiągniętych rezultatów. Dla ułatwienia, w ogłoszeniu podano przykładowe wskaźniki i źródła.

  • Szacowanie ryzyka (opcja dodatkowa)

Podczas realizacji zadania zawsze mogą pojawić się trudności, które uniemożliwią osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów, istotne jest to, by diagnoza dotyczyła ryzyka, na które oferent nie ma wpływu (np. pogorszenie się warunków pogodowych).

  • Załączniki

Nowy wzór oferty nie przewiduje składania dodatkowych informacji lub załączników. Na końcu formularza znajduje się oświadczenie, w którym oferent deklaruje, iż wszystkie informacje podane w ofercie, a także podpisy pod dokumentem, zgodne są z aktualnym stanem prawnym. Dopiero na etapie podpisywania umów grantowych oferent poproszony zostanie
o przygotowanie stosownych dokumentów potwierdzających złożoną deklarację. W przypadku stwierdzenia uchybień Zleceniodawca ma obowiązek odstąpić od podpisania umowy.

 

Tegoroczny konkurs „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2020" przyniesie rewolucyjne zmiany zarówno dla oferentów, jak i Zleceniodawcy. Niezmiernie ważne jest, by oferent przy wypełnianiu oferty postępował rozważnie, deklarując rezultaty, które pragnie osiągnąć. Istotne jest również, by proponowane przedsięwzięcie wpisywało się w politykę kulturalną województwa i odpowiadało na potrzeby jego mieszkańców.

Oba ogłoszenia konkursowe znaleźć można na platformie www.witkac.pl. Wypełnienie ofert za pośrednictwem witkac.pl nie zwalnia z obowiązku złożenia w Urzędzie podpisanej papierowej wersji!

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl (www.witkac.pl), jak i w formie papierowej do 30 grudnia 2019 roku do godz. 15.45.

 

Oferty w wersji papierowej można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego bądź przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

Uchwała nr 1198

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1198

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1198

Uchwala nr 1199

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1199

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1199

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka