Aktualności

Jak wyznaczać granice metropolitalne – relacja

$image_alt
Uczestnicy seminarium eksperckiego. Fot. mat. prasowe wydarzenia Instytutu Metropolitalnego na Facebooku

W Gdańsku, 13 maja 2016 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Instytut Metropolitalny przy wsparciu stowarzyszenia samorządowego Obszar Metropolitarny Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz Koła Naukowego Prawa Administracyjnego UG. Spotkanie otworzyli prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz dyrektor biura OMGGS Michał Glaser.

Głównym tematem wydarzenia odbywającego się w gdańskim kompleksie Olivia Business było wyznaczania granic obszarów metropolitalnych, podstawy prawne i koncepcje delimitacji, gdyż bardzo mocno jest odczuwalny brak jednolitej i spójnej polityki metropolitalnej państwa i jej istotnego komponentu – koncepcji delimitacji obszarów metropolitalnych. I właśnie tym zagadnieniom poświęcone było seminarium.

Ustawa z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Definiuje związek metropolitalny jako zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego danego obszaru metropolitalnego. Kompetencją Rady Ministrów jest tworzenie w poszczególnych obszarach metropolitalnych związków. Utworzenie związku muszą jednak poprzedzić prace delimitacyjne i sankcjonujące je regulacje prawne, wydane w formie rozporządzenia. To bowiem Rada Ministrów ustala granice obszarów metropolitalnych na potrzeby tworzenia związków metropolitalnych przez wskazanie gmin wchodzących w skład obszarów metropolitalnych.

Przedmiotem pierwszej części dyskusji były podstawy prawne wyznaczania granic obszarów metropolitalnych, natomiast drugi panel dotyczył koncepcji ich delimitacji. W trakcie spotkania dyskutowano przede wszystkim w kontekście ustawy o związkach metropolitalnych, która takie fuzje miałaby umożliwiać. 

Wśród uczestników seminarium ustawa budzi pewne kontrowersje. Najważniejszym zarzutem przeciwko ustawie uchwalonej jeszcze przez poprzedni Sejm, jest jej niezgodność z zapisami konstytucji. Zgodnie z ustawą zasadniczą, jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość zrzeszania się, mogą tworzyć związki, stowarzyszenia oraz porozumienia. Podpisana na początku roku ustawa jasno określa związek metropolitalny jako zrzeszenie, które może powstać z inicjatywy Rady Ministrów bądź na wniosek rad gmin. Co więcej, jednostka samorządu terytorialnego wstępująca w struktury metropolii nie ma możliwości wyjścia z niej.

Ponadto, z ustawy wynika, że metropolia może powstać na obszarze zamieszkanym przez 500 tys. osób, w związku z tym regiony słabiej zaludnione nie mogłyby liczyć na wsparcie państwa w tym względzie. Większość dyskutujących wyraziła pogląd, że ustawa w obecnym kształcie potrzebuje nowelizacji.

Więcej informacji: Instytut Metropolitalny

Opr. BMG

view szablon artykułu