Aktualności

InnoDoktorant po raz piąty

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk uhonorował stypendiami (w wysokości do 30 tys. zł każde) 59 doktorantów z Pomorza. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. To już piąta edycja projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów", realizowanego przez wojewódzki samorząd.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: laureaci konkursu i ich promotorzy, rektorzy pomorskich uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych, przedstawiciele biznesu oraz uczelni i instytutów PAN z naszego województwa. 

W tym roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał stypendia doktorantom, których prace ukierunkowane są na wdrożenia i mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego naszego regionu. 

– Stypendia mają ułatwić finansowanie badań i zakup niezbędnych materiałów, a także pomóc w dostępie do najnowszej wiedzy i nowoczesnych metod badawczych – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Zasadniczym celem projektu „InnoDoktorant" jest wsparcie innowacyjności w pomorskiej gospodarce poprzez pomoc tym doktorantom, którzy kształcą się na kierunkach przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza. 

O stypendium mogli ubiegać się doktoranci, którzy mają otwarty przewód doktorski na uczelniach lub w innych placówkach naukowych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego, uprawnionych do nadania stopnia naukowego doktora, przygotowujący prace doktorskie z dyscyplin i specjalności naukowych wymienionych jako preferowane do wsparcia w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego. 

Do Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło 112 wniosków, stypendia przyznano 59 osobom. Wśród zwycięzców największą liczbę stanowią doktoranci Politechniki Gdańskiej (30 nagrodzonych) i Uniwersytetu Gdańskiego (11 ), następnie doktoranci Instytutu Maszyn Przepływowych PAN (9), Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (3), Instytutu Oceanologii PAN (2) oraz Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (po jednej osobie). Informacje o projekcje oraz lista stypendystów znajdują się na stronie www.innodoktorant.pomorskie.eu. 

W poprzednich edycjach przyznano 209 stypendiów na łączną kwotę 6,8 mln zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W obecnym okresie programowania 2007-2013 planuje się jeszcze jedną edycję „InnoDoktoranta" i przyznanie do 55 stypendiów. 

 

Ludmiła Jezierska 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka