Aktualności

Informacja o realizacji w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Niepodległościowa Kadra Pomorskiego LZS

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Do Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 24 września 2018 roku wpłynęła oferta na realizację projektu, złożona przez Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: Niepodległościowa Kadra Pomorskiego LZS.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, a organ administracji publicznej może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ma obowiązek zamieszczenia w terminie 7 dni wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Biorąc pod uwagę, iż oferent posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych zadań (m.in. rokrocznie realizowane zadanie aktywizacji mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego, w postaci organizacji cyklów imprez sportowych z odpowiednimi szkoleniami) oraz potrzebną kadrę, jak również fakt spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 19a ust. 1 Ustawy, Departament Edukacji i Sportu zaproponował Zarządowi Województwa Pomorskiego zamieszczenie oferty we wskazanych powyżej nośnikach informacji.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

 

Zobacz pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikiem

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka