Aktualności

Dyskusja o Europejskim Roku Obywateli

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

W dniach 31 stycznia – 1 lutego br. marszałek Mieczysław Struk uczestniczył w sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Pierwszy dzień obrad poświęcony został m.in. omówieniu i przyjęciu opinii dotyczącej kwestii wzmocnienia obywatelstwa UE poprzez propagowanie praw wyborczych obywateli wspólnoty europejskiej.

W roku 2013 obchodzimy Europejski Rok Obywateli, podczas którego Unia Europejska będzie starała się przybliżyć swoim mieszkańcom wiedzę na temat ich praw i zachęcić do korzystania z nich. Tematem posiedzenia było również omówienie i przyjęcie opinii dotyczącej tzw. „niebieskiego wzrostu", czyli wkładu zintegrowanej polityki morskiej UE w realizację celów strategii „Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Podczas posiedzenia omówiono również kwestie związane z tworzeniem synergii między budżetami: unijnym, krajowym i władz niższego szczebla, energią odnawialną, zarządzaniem jednolitym rynkiem, finansowaniem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz zagadnieniu strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012-2016. W związku z przewodnictwem Irlandii w Radzie Unii Europejskiej, gościem sesji była Lucinda Creighton, minister spraw europejskich Irlandii. 

Prace drugiego dnia sesji plenarnej poświęcone zostały m.in. projektom rezolucji w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki spójności, rezolucji w sprawie zrównoważonej przyszłości dla Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej oraz rezolucji w sprawie zatrudnienia młodzieży. Omówione i przyjęte zostały również opinie w zakresie wytycznych dotyczących regionalnej pomocy państwa na lata 2014-2020, roli władz lokalnych i regionalnych w promowaniu wzrostu gospodarczego i działaniu na rzecz tworzenia miejsc pracy oraz regionów UE najbardziej oddalonych w świetle strategii „Europa 2020". Swoje wystąpienie przedstawił również Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. konkurencji. 

Rozpoczęcie 99. sesji plenarnej Komitetu Regionów poprzedzone zostało posiedzeniem polskiej delegacji do Komitetu Regionów, na którym omówiony został program prac komisji Komitetu Regionów na 2013 rok oraz stan negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w Radzie UE.


Joanna Miniewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka