Aktualności

Design a sztuka

$image_alt
Dom jako znak tożsamości. Projekt dr inż. arch. Agnieszki Kurkowskiej

W Pałacu Opatów, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku, 16 i 17 maja 2015 r. zaplanowano międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniom designu i sztuki. Spotkaniu towarzyszy wystawa projektów pracowników naukowych, którą można oglądać do 30 sierpnia 2015 r.

Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej i Muzeum Narodowe w Gdańsku zapraszają na rozmowy o sztuce i wzornictwie. Współczesny design w swoim dynamicznym rozwoju i intensywnym poszukiwaniu inspiracji poszerza zainteresowania oraz zmienia mechanizmy funkcjonowania wzornictwa, przechodząc od negacji przeszłości do repetycji, od recyklingu do nowatorstwa formy i tworzywa, od związków z popkultury do idei czystej sztuki, od seryjności i masowości do jednostkowości i niepowtarzalności.

W swojej polifoniczności, będącej niezaprzeczalną wartości, designu, umyka to, co jest jego katalizatorem – moment artystyczny, dlatego celem spotkania projektantów i teoretyków jest zbadanie tropów obecności sztuki w estetycznej przestrzeni designu.

Zaplanowano czynić to równolegle na dwóch płaszczyznach:

 • w aspekcie praktycznym
  Wystawa projektów pracowników naukowych, czynna od 16 maja do 30 sierpnia 2015  r.
 • w aspekcie teoretycznym
  Konferencja naukowa, 16-17 maja 2015 r.

w Muzeum Narodowym w Gdańsku w Oddziale Sztuki Nowoczesnej w Pałacu Opatów w Oliwie przy ul. Cystersów 18.

Problematyka wystawy i konferencji:

 • design a tożsamość,
 • przestrzenie i granice estetyzacji w designie
 • design — od teorii piękna do teorii sztuki,
 • etos współczesnego designu a zapotrzebowanie społeczne,
 • design – kreacja czy autokreacja, strategie postaw projektach.

Warunkiem uczestnictwa w wystawie i konferencji jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 15 kwietnia 2015 r.  wraz z abstraktem wystąpienia/opisem obiektu wystawienniczego na adres: pilaszewiczm@gmail.com

Władysław Strzemiński w swojej antyunistycznej koncepcji doszedł do punktu, w którym dokonywało się utożsamienie pragmatycznie traktowanego produktu przemysłowego z jego artystyczną formą. Projekty, powstające współcześnie w pracowniach designerów, wpisują się w tę ideę estetyki utylitarnej, nierzadko też kosztem swojej użyteczności pretendują do bycia dziełami sztuki. Ich twórcy unicestwiają wówczas granice między sztuką czystą czy sztuką wysoką a własnym produktem, mając jednak świadomość, że w odczuciu odbiorcy projekty te nigdy nie staną się dziełami sztuki, zdolnymi zapełniać sale muzeów czy galerii artystycznych.

Problem tkwi w cezurze, w tej niemożliwej do fizycznego wytyczenia granicy między des beaux arts a projektami designerów, tworzących swoje prace nie tylko w zgodzie z wymogami technologii, tworzywa i oczekiwań praktycznie nastawionego odbiorcy, ale też według zasad działania artystycznego. Tej cezurze, jej definicji i aksjologicznym motywacjom jest poświęcona konferencja „Design a sztuka". Towarzysząca jej wystawa ma prezentować prace nie tyle współczesnych designerów, co designerów-nauczycieli akademickich, którzy w swoich pracowniach wytyczają trendy i kierunki rozwoju wzornictwa oraz odpowiadają za upodobania estetyczne swoich wychowanków.

Te zsynchronizowane wydarzenia mają na celu zderzenie obydwu zjawisk, artystycznej formy wzornictwa z tradycyjną koncepcją sztuki, by stworzyć optymalne warunki dla prób wytyczenia wspólnych i właściwych każdej z nich przestrzeni. Zarówno design, jak i sztuka są dziedzinami działalności człowieka. Są też bezsprzecznie przejawami jego kreatywności i wynalazczości. Obie dziedziny modelują swoją formą przestrzeń dialogu między twórcą a odbiorcą, w której konstytuują się idee i wartości, uobecniają się kultura i historia narodu oraz Europy. Obie niosą ze sobą określone treści, ale odgrywają nieco inną rolę w życiu jednostki i społeczeństwa. Potocznie wzornictwo jest kojarzone z użytecznością, a sztuka – z doznawaniem piękna, a przecież design nie rezygnuje z czynienia świata piękniejszym, a sztuka nie jest bezużyteczna.

To decyduje o tym, że rozwijający się między nimi dialog jest interesujący, gdyż z jednej strony, dotyka porozumienia i wspólnych dla obu dziedzin obszarów działania, z drugiej – definiuje typowe dla nich strefy wyłączności. Ostatecznie jednak otwiera dyskusję na temat, czy wzornictwo jest masową fabrykacją dzieł sztuki, przy założeniu, że prototyp przynależałby do sztuki czystej, a jego masowo produkowane repliki byłyby już designem? Czy obraz namalowany przez artystę, a eksponowany na ścianie pokoju przestaje należeć do sztuk czystych, bo zaczyna pełnić funkcję dekoracji czy eksponatu? A, idąc dalej tym torem, czy obiekt architektoniczny przed jego zamieszkaniem może być traktowany jako dzieło sztuki? Czy obraz wykreowany przez architekta nie jest dość „czysty" w swojej formie, gdy dom stworzony przez malarza jest wystarczająco „czysty" w swoim pięknie? Czy restrykcje technologiczne obowiązujące we wzornictwie są czymś innym niż ograniczenia technologiczne spotykanie w obszarze des beaux arts przy tworzeniu rzeźby lub obrazu?

Tak konferencja, jak i wystawa mają być pretekstem do szukania momentu, kiedy sztuka przechodzi w produkt, a produkt staje się sztuką, oraz do dyskusji na temat, czy między obydwiema dziedzinami istnieje czytelne porozumienie czy konflikt, dialog czy spór. Prezentowane obiekty mają, zgodnie z koncepcją wystawy, unaocznić płaszczyzny wspólne oraz trudności klasyfikacji designu i sztuki.

dr Iwona Mikołajczyk, dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

Design a sztuka

 • wernisaż: 16 maja 2015 r., piątek, godz. 18.00, wstęp – wolny
 • wystawa czynna: 17 maja-30 sierpnia 2015 r.

Oddział Sztuki Nowoczesnej, Pałac Opatów
ul. Cystersów 18
80–330 Gdańsk

Godziny otwarcia:

 • wtorek-niedziela: 10.00–17.00
 • czwartek – od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.: 12.00–19.00
 • poniedziałek: muzeum nieczynne

Bilety:

 • normalny – 10 zł
 • ulgowy – 6 zł
 • rodzinny – 18 zł
 • grupowy (min. 10 osób) – 6 zł za osobę
 • dla opiekunów grup szkolnych – 1 zł za osobę
 • uprawniający do jednorazowego wstępu na wystawy organizowane we wszystkich oddziałach Muzeum, ważny przez miesiąc od daty zakupu – 20 zł
 • dla posiadaczy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Dużej Gdańskiej Rodziny – 1zł za osobę)
 • uczniowie i studenci do 26. roku życia – 1 zł (Muzeum jest uczestnikiem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna")
 • piątek – dzień bezpłatnego zwiedzania

Zobacz:

Opr. BMG

view szablon artykułu