Aktualności

Chcesz wypromować swój produkt w Dubaju na Expo 2020? Weź udział w konkursie

Plakat konkursowy. Fot. mat. prasowy
Plakat konkursowy. Fot. mat. prasowy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIiH) ogłasza konkurs dla przedsiębiorców, którzy chcą wziąć udział w wystawie Expo 2020 w Dubaju. Do konkursu mogą zgłaszać się firmy, które mają innowacyjną technologię lub produkt wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju.

 

Zgłoszenia należy wysyłać do 30 maja 2018 r.

 

Pawilon Polski na Expo 2020

Polska prezentacja na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju, organizowanej pod hasłem: „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość", będzie dotyczyła tematów zrównoważonego rozwoju oraz sektora mobilności. Rozwinięciem dla tematu przewodniego polskiej ekspozycji będą dwie podkategorie:

1. Rozwiązania dla otoczenia (Solutions for environment), w ramach których mogą zostać przedstawione technologie lub produkty polskich firm związane z:

a) zrównoważoną gospodarką zasobami wodnymi w obszarach: energetyki cieplnej, rolnictwa, gospodarki komunalnej,

b) zrównoważoną, nowoczesną i niskokosztową energią,

c) tworzeniem miast przyjaznych mieszkańcom i podnoszeniem jakości życia w miastach (zrównoważony, ekologiczny transport miejski, elektromobilność, smart city, smart building, rewitalizacja),

d) kulturą spędzania wolnego czasu, podróżami oraz eksploracją (technologie jako nośnik upowszechniający kulturę, znoszący bariery, rozwiązania w zakresie mobilności osobistej).

2. Rozwiązania dla dobrego życia (Good life solutions), w ramach których mogą zostać zaprezentowane technologie lub produkty polskich firm z branż nawiązujących technologią produkcji lub swym przeznaczeniem do hasła zrównoważonego rozwoju oraz mobilności, tj.:

a) IT/ICT,

b) biotechnologia i farmaceutyki,

c) sprzęt medyczny,

d) usługi prozdrowotne,

e) budowa i wykańczanie budowli,

f) jachty i łodzie rekreacyjne,

g) meble,

h) polska moda,

i) kosmetyki,

j) polskie specjalności żywnościowe.

 

Kto może wystartować w konkursie

Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorcy lub instytucje, które:

1. posiadają opracowaną innowacyjną technologię lub produkt będące w fazie komercjalizacji, które ze względu na obszar zastosowania, sposób produkcji lub swoje przeznaczenie nawiązują do hasła zrównoważonego rozwoju, znajdują zastosowanie w sektorze szeroko rozumianej mobilności, a także posiadają zdolność do komercjalizacji w obrocie międzynarodowym.

2. Są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terytorium RP bądź instytucjami działającymi na terytorium RP (aktualny dokument rejestrowy: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe dla wszystkich wspólników).

3. Istnieją na rynku powyżej 12 miesięcy (liczy się data wpisu do CEIDG lub KRS).

4. Nie zalegają z podatkami i płatnościami na rzecz ZUS oraz innymi opłatami o charakterze publiczno-prawnym.

 

Zasady konkursu

Zgłaszając się do konkursu przedsiębiorcy muszą dostarczyć opis produktu lub technologii. Opis musi być spójny z co najmniej jedną z podkategorii tematycznych konkursu. Poza tym należy pamiętać o wykazaniu potencjału eksportowego technologii lub produktu wraz ze wskazaniem rynków docelowych. Ważne jest także opisanie innowacyjności technologii lub produktu w skali kraju, Europy i świata. Trzeba również przygotować maksymalnie 5-slajdową prezentację graficzną, pokazującą możliwości zastosowania technologii lub produktu w ramach planowanej obecności Polski na Expo 2020.

Zgłoszenia (skany dokumentów w kolorze) należy przesyłać na adres marta.zielinska@paih.gov.pl. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 30 maja 2018 r. Laureata i wyróżnionych w konkursie poznamy do 15 czerwca 2018 r.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

view szablon artykułu