Aktualności

Blisko 93 mln euro na aktywizację bezrobotnej młodzieży na Pomorzu

$image_alt
Fot. © Depositphotos /depositedhar

Samorząd województwa pomorskiego rozpoczyna działania kierowane do bezrobotnej młodzieży z naszego regionu. To efekt podpisanego porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, dzięki któremu Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku będzie realizował Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Ze środków unijnych przeznaczonych dla Pomorza – łącznie 92,7 mln euro – skorzystają młodzi mieszkańcy regionu.

- Realizacja programu Wiedza, Edukacja, Rozwój to dla samorządu województwa pomorskiego kolejne zadanie w zakresie obsługi funduszy europejskich. Rozpoczyna ją Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który jest w tej chwili jedyną instytucją w naszym województwie dysponującą środkami z „nowego rozdania". Tym razem pomoc koncentrować będzie się na potrzebach młodzieży.  Dzięki funduszom władze województwa będą wspierać edukację, rozwój zawodowy i mobilność młodych ludzi, by ułatwić im start na rynku pracy – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Korzystając z możliwości, jakie stwarza Unia Europejska młodzi mieszkańcy Pomorza będą mogli podnosić kwalifikacje zawodowe, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców, a w konsekwencji mieć łatwiejszy dostęp do sprawdzonych ofert pracy.

Oprócz działań na rzecz poprawy sytuacji młodych na pomorskim rynku pracy podejmowanych przez powiatowe urzędy pracy, wsparcie dla młodych będą też realizowały niepubliczne instytucje rynku pracy. Pierwsze konkursy na wyłonienie najlepszych merytorycznie projektów planowane są na drugą połowę roku 2015.

Planowane działania, które będą realizowane przez powiatowe urzędy pracy i instytucje niepubliczne odnoszą się do osób młodych w wieku do 29 roku życia – bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. W ciągu czterech miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy bądź przystąpieniu do projektu, uczestnicy otrzymają ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Kwota środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań na lata 2014-2020 wynosi łącznie 92 758 332 euro.

Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, jako Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji zadań w ramach PO WER należą przede wszystkim organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka