Aktualności

Apel w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 – możesz dołączyć swój podpis

Podpisanie Apelu mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi ekspresowej S6
Fot. UMWP

W obliczu ostatnich doniesień medialnych, w których przedstawiciele rządu odkładają budowę drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim na bliżej nieokreśloną przyszłość, nadszedł czas, aby Pomorzanie zabrali wspólny głos w tej sprawie. Dlatego 17 listopada 2016 r. w Lęborku, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wraz samorządowcami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych podpisali apel skierowany do Rządu RP. Także mieszkańcy województwa mogą poprzeć tę inicjatywę i dołączyć swój podpis pod apelem.

 

Treść apelu publikujemy poniżej.    

Herb województwa pomorskiego

Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi ekspresowej S6
na terenie województwa pomorskiego

 

Z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach  wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

Nie przemawia do nas – przedstawicieli pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa pomorskiego – argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych. Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów. Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego.

Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020.
Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową.

Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego. Droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A1 i realizowaną drogą ekspresową S7, będzie stanowić kręgosłup transportowy województwa, a także Polski Północnej. Budowa drogi ekspresowej S6 zapewni stworzenie sprawnego powiązania transportowego zachodniej części województwa z Trójmiastem, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej tych obszarów. Warto w tym miejscu zauważyć, że obszar zachodniej części województwa został wskazany w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jako obszar zmarginalizowany. Projekt SOR wskazuje również na konieczność uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, w tym TEN-T, do której należy ta inwestycja.

Brak tej ważnej dla nas, strategicznej z punktu widzenia regionu, drogi oznacza stagnację gospodarczą i społeczną znacznej części województwa pomorskiego. Jest ona ważna dla przedsiębiorców, dla rozwoju gmin, ośrodków akademickich, jak i dla wszystkich mieszkańców tej części Pomorza. Dlatego wspólnie apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją tej ważnej dla Pomorza i Polski inwestycji.

 

Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 na terenie województwa pomorskiego (pdf)

 

Możesz dołączyć swój podpis
 

Zachęcamy do wydrukowania załącznika z listą umożliwiającą składanie podpisów pod apelem dotyczącym budowy S6. Podpisane listy można przesyłać na adres:

Gabinet marszałka Mieczysława Struka
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Listy można dostarczać do 25 listopada

Wszelkich informacji udziela Biuro Prasowe UMWP: tel. 58 32 68 536, 58 32 68 539

Do wydrukowania: Lista podpisów

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem  Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, 80-810, przy ul. Okopowa 21/27. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu poparcia petycji w sprawie budowy drogi S6, wnoszonej do Premiera RP. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o petycjach (Dz. U. z 2014, poz. 1195 ze zm.) Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka