Aktualności

55 najlepszych doktorantów z Pomorza otrzymało stypendia naukowe

$image_alt
Fot. Grzegorz Mehring

Już po raz szósty doktoranci z województwa pomorskiego otrzymali z rąk marszałka województwa pomorskiego stypendia w ramach realizowanego przez samorząd województwa projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów". W VI edycji konkursu wyróżnionych zostało 55 osób i każda z nich otrzymała maksymalnie do 30 000 zł.

Uroczystość z udziałem marszałka Mieczysława Struka odbyła się 14 marca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. Wśród zaproszonych gości obecni byli: laureaci konkursu i ich promotorzy, rektorzy pomorskich uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych, przedstawiciele biznesu oraz uczelni, jak również instytutów PAN z naszego województwa. 

W tym roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał stypendia doktorantom, których prace ukierunkowane są na wdrożenia i mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego województwa. 

- Stypendia mają umożliwiać przezwyciężanie barier finansowych związanych z prowadzonymi badaniami oraz zdobywaniem niezbędnych materiałów, jak również wzrost poziomu dostępu do wiedzy i nowoczesnych metod badawczych – mówi marszałek Mieczysław Struk. - Zasadniczym celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów, kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego. 

O stypendium mogli ubiegać się doktoranci, którzy mają otwarty przewód doktorski na uczelniach lub jednostkach naukowych, mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego, uprawnionych do nadania stopnia naukowego doktora, przygotowujący prace doktorskie z dyscyplin i specjalności naukowych wymienionych jako preferowane do wsparcia w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego. 

Do Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 113 wniosków z których wybrano 55, których autorom przyznano stypendia. Wśród zwycięzców największą liczbę stanowią doktoranci Politechniki Gdańskiej – 19 nagrodzonych oraz doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego – 15 nagrodzonych, następnie doktoranci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – 12 osób, doktoranci Instytutu Maszyn Przepływowych PAN – 4 nagrodzonych, doktoranci Instytutu Oceanologii PAN – 2 nagrodzonych, doktoranci Akademii Morskiej w Gdyni – 2 osoby, doktorant – Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – 1 osoba. Informacje o projekcje oraz lista stypendystów znajduje się na stronie www.innodoktorant.pomorskie.eu. 

W pięciu poprzednich edycjach projektu przyznano 268 stypendiów na łączną kwotę 7,1 mln zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to ostatnia edycja projektu „InnoDoktorant" w obecnym okresie programowania 2007-2013.

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka