Aktualności

15-lecie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku

$image_alt

4 listopada Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku obchodził jubileusz 15-lecia swojej działalności. Tylko w ubiegłym roku przeprowadzono tam terapię uzależnień dla 2100 osób. W uroczystości udział wzięli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń.

W ośrodku pracuje 25 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, 3 specjalistów psychiatrów i 8 pielęgniarek, oferujących swoją pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, osobom współuzależnionym, osobom DDA oraz osobom doznającym przemocy. WOTU w Gdańsku wykonuje świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu, hazardu i narkotyków. 
 

Działalność lecznicza ośrodka to przede wszystkim diagnostyka i programy korekcyjne w zakresie alkoholizmu, narkomanii, zaburzeń nawyków i popędów, programy psychoterapii osób uzależnionych i zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze i rehabilitacyjne, a także działania konsultacyjno-edukacyjne. Ponadto ośrodek monitoruje i ocenia jakość funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie woje­wództwa. WOTU w Gdańsku opiniuje również wojewódzkie strategie i plany w zakresie zdrowia publicznego, udziela konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki lecznicze, prowadzi działalność metodyczno-organizacyjną w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych oraz inicjuje i realizuje działania podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach. 

Udział w spotkaniu wzięli również mentorzy lecznictwa odwykowego w Polsce, przedstawiciele Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie oraz kierownicy podmiotów leczniczych z obszaru terapii uzależnień z terenu województwa pomorskiego. 

view szablon artykułu