Aktualności

„Srebrne drzewka” trafiły do pracowników pomocy społecznej

Od lewej: Ewa Troka, Irena Trzcińska, Urszula Gajewska, nagrodzone „Srebrnymi drzewkami
Od lewej: Ewa Troka, Irena Trzcińska, Urszula Gajewska, nagrodzone „Srebrnymi drzewkami". Fot. Sławomir Lewandowski

Pięciu pracowników pomocy społecznej z województwa pomorskiego otrzymało z rąk wicemarszałka Pawła Orłowskiego i przewodniczącego sejmikowej Komisji Zdrowia Andrzeja Bartnickiego „Srebrne drzewka" – nagrody za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w 2016 r. w dziedzinie pomocy społecznej.

Jak co roku, z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, samorząd województwa pomorskiego, wyróżnił pomorskich pracowników pomocy i integracji społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Coroczna nagroda ustanowiona przez marszałka województwa pomorskiego ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki.

- Obowiązki pracowników pomocy i integracji społecznej, wymagają wielu poświęceń oraz wyjątkowej empatii w stosunku do osób na których rzecz pracują – mówił wicemarszałek Paweł Orłowski. - Ponadto pracownicy instytucji pomocowych muszą odznaczać się specjalistyczną interdyscyplinarną wiedzą. Dlatego nagradzamy te osoby, które m.in. inicjują i wdrażają programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,  aktywizowaniu i integrowaniu wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wspieraniu działalności sektora ekonomii społecznej, wspieraniu i promowaniu wolontariatu, upowszechnianiu dobrych praktyk integracji i polityki społecznej oraz za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Nagroda służy podniesieniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego, ponadto jest dużym wsparciem w tworzeniu pozytywnego wizerunku całej grupy zawodowej.

W tej edycji konkursu wpłynęły 24 wnioski. Kapituła nagrody zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji do nagrody następującym osobom:

  • Urszula Gajewska – starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;
  • Sylwia Mackiewicz – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie – za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie;
  • Ewa Troka – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie – za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne;
  • Irena Trzcińska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu - za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;
  • Franciszek Bronk – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej.

W województwie pomorskim w systemie pomocy społecznej pracuje 6556 osób, w tym:

  • w ośrodkach pomocy społecznej 3019 osób,
  • w powiatowych centrach pomocy rodzinie 464 osoby,
  • w domach pomocy społecznej 2516 osób,
  • w ośrodkach wsparcia 483 osoby.

Pracownicy pomocy i integracji społecznej pracują na co dzień na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Stanowią oni przede wszystkim kadrę pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej oraz  powiatowych centrów pomocy rodzinie. 

W pomorskich OPS oraz PCPR zatrudnionych jest 1192 pracowników socjalnych. Ponadto do ich grona zaliczają się  specjaliści pracujący na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej, profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Kadrę pomocy i integracji społecznej stanowią również pracownicy pracujący na rzecz osób niepełnosprawnych, asystenci rodziny oraz organizatorzy społeczności lokalnych. Należy pamiętać również o profesjonalnej kadrze kierowniczej, która zarządza na co dzień instytucjami pomocowymi.

Miejscem pracy pracowników pomocy i integracji społecznej są 123 Ośrodki Pomocy Społecznej, 16 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 44 Domy Pomocy Społecznej, 17 Centrów Integracji Społecznej, 13 Klubów Integracji Społecznej, 9 Dziennych Domów „Senior Wigor", 57 Placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz 16 Dziennych Domów Pomocy.

 

Zobacz również: Realizacja usług społecznych

view szablon artykułu