Aktualności

„Gryf” wraca na Pomorze

$image_alt
Fot. WUP w Gdańsku

Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył w tym roku 8 mln zł na realizację programów regionalnych z aktywizacji zawodowej Pomorzan. Pomorskie jest jedynym województwem w kraju, które zainicjowało realizację dwóch programów regionalnych, do których przystąpiły wszystkie powiatowe urzędy pracy. W poprzednich latach najdłuższą historią i największą popularnością cieszył się program „Gryf", który doczekał się siedmiu edycji. Teraz wraca, żeby pomóc w znalezieniu zatrudnienia bezrobotnym mieszkańcom wsi.

Równolegle realizowany jest program „Region, Gospodarka i Praca", którego celem jest umożliwić dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb lokalnych pracodawców. Wsparciem w obu programach objętych zostanie 1226 mieszkańców województwa pomorskiego, pozostających bez zatrudnienia. Przez lata programy regionalne wspierały  bezrobotnych mających trudności na lokalnym rynku pracy. Później zostały usunięte z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W tym roku,  po pięciu latach nieobecności, programy regionalne będą realizowane ponownie.

Idea programów regionalnych nie jest nowością, bo już od 2003 roku powiaty województwa pomorskiego podejmując wspólne inicjatywy z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkoleniowymi czy innymi partnerami rynku pracy udowodniły, że potrafią efektywnie działać dla dobra całego regionu. Realizowane w ramach lokalnych partnerstw przedsięwzięcia zapewniały zatrudnienie, samozatrudnienie lub inne formy aktywizacji zawodowej, na przykład staże i szkolenia, osobom pozostającym bez pracy – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Programy regionalne są wyjątkowe, bo wykorzystują potencjał  różnych partnerów i realizują zadania w oparciu o  wnikliwą analizę potrzeb i możliwości lokalnych rynków pracy, przez co szansa na osiągnięcie założonych efektów jest zdecydowanie większa. W tym roku na programy regionalne samorząd przeznaczył 8 mln zł.

Pierwszym programem regionalnym realizowanym na Pomorzu z inicjatywy samorządu województwa pomorskiego był „Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu – Gryf", który ruszył w 2003 roku. Znany i rozpoznawany przez mieszkańców program, pod ogólnie przyjętą nazwą „Gryf", wykorzystywał tradycję i walory przyrodnicze regionu do tworzenia nowych miejsc pracy. Efekty jakie przyniosła realizacja projektów w ramach programu (w latach 2003-2009) podniosły atrakcyjność województwa, a różnorodność przedsięwzięć podkreśliła wielokulturowość regionu pomorskiego, przypomniała jego bogatą historię, wypromowała zapomniane zabytki i obiekty kulturalne, wzmacniając tym samym świadomość historyczną, tożsamość regionalną oraz atrakcyjność turystyczną Pomorza.

Fot. materiały WUP w Gdańsku

„Gryf" nie był jedynym programem regionalnym, którego koordynatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Na Pomorzu realizowane były też inne programy: zachęcające do podejmowania przedsiębiorczych inicjatyw „Przedsiębiorczy Pomorzanin", wspierające osoby chętne do pracy w budownictwie – „Buduj dla Pomorza", podnoszące kwalifikacje osób bezrobotnych  - „Edukacja dla pracy". Uruchomiono także pilotażowy program promujący mobilność mieszkańców województwa i ułatwiający przemieszczanie się za pracą – „Kurs na pracę" oraz program działań na rzecz osób dotkniętych skutkami procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle stoczniowym „STER".

Programy regionalne od nowa

Po roku 2009 programy regionalne zostały usunięte z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dopiero nowelizacja ustawy z dnia 27 maja 2014 roku wprowadziła na nowo ten instrument polityki rynku pracy.

Celem wprowadzenia programów regionalnych do realizacji jest zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie polityki rynku pracy. Ich realizacja umożliwia aktywizację osób bezrobotnych i dobór form pomocy z uwzględnieniem lokalnych potrzeb na rynku pracy oraz regionalnej perspektywy rozwoju – wyjaśnia Tadeusz Adamejtis, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – Mam nadzieję, że doświadczenie poprzednich lat, harmonijna współpraca różnych partnerów, kreatywność władz powiatów  pozwoli na realizację równie dobrych, a może jeszcze lepszych przedsięwzięć, które dla jednego pomysłodawcy byłyby niemożliwe do zrealizowania zarówno z powodów finansowych, jak i organizacyjnych.

Program regionalny może być realizowany w obrębie jednego województwa, natomiast na terenie województwa może być realizowane kilka programów regionalnych. Pomorskie jest jednym z nielicznych województw w kraju, które podjęły się realizacji programów regionalnych i jedynym, gdzie wszystkie powiatowe urzędy pracy biorą w udział w tym przedsięwzięciu. W województwie pomorskim będzie realizowany program „Gryf – wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów". Jego celem jest wspieranie zatrudnienia bezrobotnych mieszkańców wsi i tworzenie dla nich nowych miejsc pracy z wykorzystaniem lokalnych zasobów, w szczególności w oparciu o branże i usługi rozwijające się na obszarach wiejskich, jak budownictwo, przedsięwzięcia związane z dziedzictwem kulturowym, energetyką odnawialną i konwencjonalną czy wyrobem i sprzedażą wysokiej jakości żywności tradycyjnej. Do udziału w programie „Gryf" zakwalifikowane zostały powiatowe urzędy pracy w: Bytowie, Człuchowie, Kartuzach, Kościerzynie, Lęborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pucku, Słupsku i Starogardzie Gdańskim. O wyborze zdecydował m.in.: udział wybranych grup bezrobotnych – mieszkańców wsi – w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie. Na realizację programu Gryf samorząd przeznaczył 4 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 565 osób.

Do drugiego z programu „Region, Gospodarka i Praca – wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego" przystąpiły powiatowe urzędy pracy w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Kwidzynie, Malborku, Sztumie, Tczewie, Wejherowie. W tym przypadku o zakwalifikowaniu do programu zdecydował, m.in.: udział wybranych grup bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego, absolwentów w tym absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie. Przy założeniach do obu programów regionalnych brano pod uwagę dane dotyczące potencjału i zasobów powiatu: struktury gospodarczej, aktywności gospodarczej mieszkańców, potencjału przyrodniczo – geograficznego. Program „Region, Gospodarka, Praca" umożliwi dostosowanie lub nabycie nowych kwalifikacji 661 osobom bezrobotnym zgodnie z potrzebami pracodawców oraz wspieranie zatrudnienia w rozwijających się usługach, branżach kluczowych dla regionu, przedsięwzięciach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych, a także w wyłaniających się inteligentnych specjalizacjach regionu. Kwota przeznaczona na ten program wynosi 4 mln zł.
 

W kraju tylko nieliczni

W tym roku nie wszystkie województwa zdecydowały się jednak na realizację programu regionalnego. Powodem są niełatwe do przejścia procedury.
Oprócz województwa pomorskiego program regionalny pod nazwą „Mazowsze 2015" w tym roku realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie razem z powiatowymi urzędami pracy w Makowie Mazowieckim, Żyrardowie i Płocku. Adresatami programu są osoby bezrobotne z województwa mazowieckiego w wieku 30-49 lat bez wykształcenia średniego. Łącznie w ramach programu zaktywizowanych zostanie 407 osób bezrobotnych za kwotę przekraczającą 3,7 mln zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w porozumieniu z dziesięcioma powiatowymi urzędami pracy województwa lubelskiego realizuje program regionalny „Ludzie młodzi" – program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia zamieszkałych na obszarach wiejskich.

W ramach programu realizowanego przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w partnerstwie z sześcioma powiatowymi urzędami pracy pomocą zostanie objętych 600 mieszkańców terenów wiejskich z powiatów: buskiego, kazimierskiego, kieleckiego, opatowskiego, staszowskiego i włoszczowskiego. Celem przedsięwzięcia jest złagodzenie, utrzymującego się od lat, wysokiego wskaźnika bezrobocia na wsi. Na realizację programu przeznaczona została kwota 6,6 mln zł.

Publikacja "Z gryfem przez Pomorskie"Programy regionalne adresowane są wyłącznie do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. W ramach programów regionalnych powiatowe urzędy pracy będą stosowały usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zobacz publikację „Z Gryfem przez Pomorskie" poświęconą podsumowaniu programu „Gryf", który wspierał promocję i rozwój turystyki oraz przyczynił się do powstania wielu gospodarstw agroturystycznych. Wydawnictwo ma charakter albumu, aby o programie „Gryf" można było nie tylko przeczytać, ale także zobaczyć jego rezultaty.

 

WUP 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka